Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Профил на купувача

Информация за процедура

Уникален номер в регистъра на АОП 00140-2014-0006
  Адрес в Регистъра на АОП »
Описание Във връзка с Решение № 369/17.04.2014г. на кмета на община Ихтиман за открита процедура по чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги за управление и отчитане на проект: „Рехабилитация на общински път № 82 252 –от гара Ихтиман – село Черньово до разклона с път ІІІ – 822” по проект, финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони . Договор за предоставяне на безвъздмездна финансова помощ № 23/321/01 507 от 14.12.2013г.
Дата на публикуване в профила на купувача 19.06.2015

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Решение за прекратяване  13.01.2016 
2. Консултантски договор  25.08.2015 
3. Протокол 1а  22.06.2015 
4. Протокол 2а  19.06.2015 
5. Решение №686  19.06.2015