Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Нормативна база

Сортирани по: номер    дата    заглавие   

No. 11 от 10.07.2017 : Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Ихтиман

No. 25 от 15.02.2017 : Наредба за символиката на гр.Ихтиман

No. 24 от 15.02.2017 : Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Ихтиман

No. 23 от 15.02.2017 : Наредба за притежаването, отглеждането и развъждането на домашни животни на територията на община Ихтиман

No. 22 от 15.02.2017 : Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в община Ихтиман

No. 21 от 15.02.2017 : Наредба за управление на горските територии общинска собственост

No. 20 от 15.02.2017 : Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища

No. 19 от 15.02.2017 : Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225а,ал.3 от ЗУТ

No. 18 от 15.02.2017 : Наредба по чл.196,ал.5 от ЗУТ за премахване на строежи

No. 17 от 15.02.2017 : Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности

No. 16 от 15.02.2017 : Наредба за рекламната дейност на територията на Община Ихтиман

No. 15 от 15.02.2017 : Наредба за организация и управление на Общинските пазари на територията на община Ихтиман

No. 14 от 15.02.2017 : Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг

No. 13 от 15.02.2017 : Наредба за гробищните паркове на територията на община Ихтиман

No. 12 от 15.02.2017 : Наредба за упражняване правата на общината върху общинските предприятия и капитала на търговските дружества

No. 10 от 27.01.2017 : Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Ихтиман

No. 9 от 28.12.2016 : Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне , обсъждане, приемане , изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Ихтиман

No. 8 от 10.11.2016 : Наредба за условията и ред за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ихтиман

No. 7 от 10.10.2016 : Наредбата за определяне размера на местните данъци ина територията на община Ихтиман

No. 6 от 24.02.2016 : Наредба за реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество

No. 5 от 24.02.2016 : Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Ихтиман

No. 4 от 07.01.2016 : НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на община Ихтиман

No. 3 от 27.04.2012 : ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинско горско предприятие - Ихтиман

No. 2 от 28.11.2008 : ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Ихтиман

No. 1 от 28.01.2008 : ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинския съвет -Ихтиман неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

горе