Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Постоянни комисии


I. ИКОНОМИЧЕСКА КОМИСИЯ:
БЮДЖЕТ, ПРОМИШЛЕНОСТ, ТЪРГОВИЯ, ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ


ІІ.ЮРИДИЧЕСКАТА КОМИСИЯ:
ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО, КАКТО И УПРАЖНЯВАЩ ТЕКУЩ И ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ИЗДАДЕНИ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕШЕНИЯ НА ОбС


IIІ. ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ, ВОДИ, ГОРИ, ЕКОЛОГИЯ


IV. ОБРАЗОВАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ


V. КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО
КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ И РАБОТАТА НА ТСУ


VІ. СПОРТ
СПОРТ, ТУРИЗЪМ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ