Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Банки


 

Банки Ихтиман

УниКредит Булбанк АД, ул “Полк. Б. Дрангов” 8, тел./факс 0724/ 8-20-13, 8-20-91 • Банка “ДСК” , ул “Цар Освободител”120, тел. 0724/8-25-71 факс 0724/8-24-43 • Централна Кооперативна Банка ул “Иван Вазов” 1А, тел. 0724/8-22-98 • Токуда Банк АД , ул. "Цар Освободител"123, тел.: 0882118520 • Обединена Българска Банка АД, тел.: 0274/ 8-2042, 8-22-96


Банкова сметка на Община Ихтиман и кодове за вид плащане

Община ИХТИМАН, „ТОКУДА БАНК”АД - офис ДОЙРАН, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG86 CREX 9260 8412 2779 00, Сметка с код за вид плащане на Община Ихтиман, по която следва да постъпват суми от физически и юридически лица през 2011 г. № по ред Н А И М Е Н О В А Н И Е на прихода код за вид плащане: 1. Окончателен годишен (патентен) данък - 44 14 00; 2. Данък върху недвижимите имоти - 44 21 00; 3. Данък върху наследствата - 44 22 00; 4. Данък върху превозните средства - 44 23 00; 5. Такси за битови отпадъци - 44 24 00; 6. Данък при придоб.на имущества по дарения и възм.начин - 44 25 00; 7. Туристически данък - дължи се от 01.01.2011 г. - 44 28 00; 8. Други данъци - 44 34 00; 9. Вноски от приходи на общински предприятия и институции - 44 37 00; 10. Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция - 44 40 00; 11. Приходи от наеми на имущество - 44 41 00; 12. Приходи от наеми на земя - 44 42 00; 13. Приходи от лихви по текущи банкови сметки - 44 43 00; 14. Приходи от лихви по срочни депозити - 44 44 00; 15. Дивидент - 44 48 00; 16. Конфискувани средства и приходи от продажби на конф. вещи - 44 49 00; 17. Дарения, помощи и други безв. получени суми от стр. - 44 51 00; 18. Дарения, помощи и други безв.получени суми от чужб. - 44 52 00; 19. Приходи от продажби на дълготрайни материални активи - 44 55 00; 20. Приходи от продажби на земя - 44 56 00; 21. Приходи от концесии - 44 57 00; 22. Приходи от ликвидиране на общински предприятия - 44 58 00; 23. Приходи от продажба на нематериални активи - 44 59 00; 24. Глоби, санкции и неустойки, нак.лихви, обезщетения и начети - 44 65 00; 25. Други неданъчни приходи - 44 70 00; 26. Такси за технически услуги - 44 80 01; 27. Такси за ползване на детски градини - 44 80 02; 28. Такси за ползване на детски ясли и други по здрав. - 44 80 03; 29. Такси за ползване на детски лагери и др. по соц.отдих - 44 80 04; 30. Такси за ползване на дом.соц.патронаж и други соц.усл. - 44 80 05; 31. Такси за административни услуги - 44 80 07; 32. Такси за ползване на пазари, тържища и др. - 44 80 08; 33. Такси за ползване на полудневни детски градини - 44 80 09; 34. Такси за ползване на общежития и други по образов. - 44 80 10; 35. Такси за гробни места - 44 80 11; 36. Такси за притежаване на куче - 44 80 13; 37. Други общински такси - 44 80 90; 38. Приходи по Закона за опазване на околната среда - 44 80 81.