Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Профил на купувача

Информация за процедура

Възложител Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП 00140-2016-0003
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за проект с работно заглавие: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СОУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр. Ихтиман, община Ихтиман“, за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
Дата на публикуване в профила на купувача 12.04.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 10.05.2016 до 16:00ч.
Публично отваряне на офертите 12.05.2016 от 11:00ч.
Мястото на отваряне Административната сграда на община Ихтиман - гр.Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123, ет. 4

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Договр №50  13.07.2016 
2. Решение 603  09.06.2016 
3. Протокол 2  08.06.2016 
4. Протокол 1  27.05.2016 
5. Съобщение за дата, час и място на отваряне на ценовите оферти  27.05.2016 
6. Решение за промяна /срок за получаване и отваряне на оферти/  11.05.2016 
7. Решение за промяна  14.04.2016 
8. Обявление  12.04.2016 
9. Ценово предложение  12.04.2016 
10. Техническо предложение  12.04.2016 
11. Списък на документи  12.04.2016 
12. Образци  12.04.2016 
13. Договор-проект  12.04.2016 
14. Указания към участниците  12.04.2016 
15. Решение  12.04.2016 
16. Описание на документация  12.04.2016 
17. Задание за проектиране  12.04.2016