Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Профил на купувача

Информация за процедура

Възложител Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП 00140-2016-0001
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание „Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания в община Ихтиман”, Доставката е предвидена по проект по проект № BG05M9OP001-2.002-0195-С001/18.12.2015г. „Община Ихтиман с грижа и подкрепа за независим живот”, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020".
Дата на публикуване в профила на купувача 17.02.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 17.03.2016 до 17:00 часа
Публично отваряне на офертите 18.03.2016 от 10:30 часа
Мястото на отваряне Заседателната зала на ет. 4 в сградата на община Ихтиман, гр. Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Договор  01.06.2016 
2. Протокол №3  20.04.2016 
3. Решение №419  20.04.2016 
4. Съобщение за дата, час и място на отваряне на ценовите оферти  13.04.2016 
5. Протокл № 2  12.04.2016 
6. Протокол №1  25.03.2016 
7. Решение  17.02.2016 
8. Обявление  17.02.2016 
9. Документация  17.02.2016 
10. Техническа спецификация  17.02.2016 
11. Методика за определяне на комплексната оценка  17.02.2016 
12. Договор-проект  17.02.2016 
13. Образци  17.02.2016