Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Профил на купувача

Информация за процедура

Възложител Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП 00140-2015-0004
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание "Зимно поддържане -снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на община Ихтиман, както и участъци от републикански пътища в чертите на гр. Ихтиман през 2016 г."Обект на поръчката е зимното поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Ихтиман, както и участъци от републикански пътища в чертите на гр. Ихтиман през 2016г., описани подробно в техническата спецификация – Приложение № 2, неразделна част от документацията за възлагане на обществената поръчка. Община Ихтиман възлага зимното поддържане на участъците от републиканските пътища /описани подробно в Приложение № 2 към документацията/ в съответствие с подписан Споразумителен протокол за съвместно финансиране на поддържането на републиканските пътища в чертите на гр. Ихтиман на 13.11.2015г., сключен между община Ихтиман и Агенция пътна инфраструктура
Дата на публикуване в профила на купувача 20.11.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 21.12.2015г. 17:00 часа
Публично отваряне на офертите 22.12.2015г. 10:00 часа
Мястото на отваряне гр. Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123 в заседателната зала на 4 (четвърти) етаж, в административната сграда на община Ихтиман

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Договор № 8  17.01.2016 
2. Решение  06.01.2016 
3. Протокол №2  06.01.2016 
4. Протокол №1  23.12.2015 
5. Съобщение  23.12.2015 
6. Решение в АОП  20.11.2015 
7. Обявление в АОП  20.11.2015 
8. Документация  20.11.2015 
9. Проект на договор  20.11.2015 
10. Методика за оценка на офертите  20.11.2015 
11. Образци  20.11.2015 
12. Техническа спецификация  20.11.2015