Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[15.09.2017]

ЗАПОВЕД № ОА-230 ОТ 18 АВГУСТ 2017 Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ЗАПОВЕД № ОА-230 от 18 август 2017 г.

На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ във връзка с протокол от 21.12.2016 г. за приемане на планове на новообразуваните имоти на земите по § 4к, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ от комисия, назначена със Заповед № ОА-321 от 14.12.2016 г. на областния управител на Софийска област, протокол от 12.04.2017 г. за разглеждане на постъпили писмени искания и възражения по приетия план на новообразуваните имоти и документацията към него на комисията, назначена със Заповед № ОА-79 от 6.04.2017 г. на областния управител на Софийска област, и протокол от 27.07.2017 г., с който се констатира, че са нанесени корекции по уважените възражения и са отстранени констатираните несъответствия и грешки в окончателния вариант на плана на новообразуваните имоти на комисията, назначена със Заповед № ОА-199 от 21.07.2017 г. на областния управител на Софийска област, одобрявам план на новообразуваните имоти на земи по § 4к, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ на местност Караджова махала в землището на с. Мухово, община Ихтиман, Софийска област. Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават в 14-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ чрез областния управител на Софийска област пред Административния съд – София област.

Областен управител:

И. Тодоров

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ