Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[14.09.2017]

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД 2016-2019“

Община Ихтиман кандидатства по тази процедура с проектно предложение

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ - НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 Г.

Операция тип 3: „Осигуряване на топъл обяд “

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG05FMOP001-3.002

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД-2016-2019“

Обща цел на операцията:

Операцията допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.

Конкретни цели:

• Допълване, надграждане и разширяване на обхвата на действащата национална програма за подпомагане на обществените трапезарии;

• Подкрепа за създаване на нови трапезарии.

Кой може да кандидатства?

Общини и райони на общини на територията на Република България. В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета, те се определят като ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ(ПО).

Продължителност:

Начало на дейностите по заявлението за финансиране: съгласно посоченото в договора за предоставяне на БФП.Приключване на дейностите: Всички дейности следва да приключат не по-късно от 31.12.2019 г.

Териториален обхват и място на изпълнение:

На територията на Република България. Мястото на изпълнение за всяка ПО е територията на съответната община и прилежащите й населени места.

В кои дни може да се предоставя топъл обяд?

ПО определя и обосновава избора си в заявлението за финансиране, като посочва броя на дните от всеки конкретен месец. Възможен един от следните варианти: в работните дни от месеца или в календарните дни от месеца.

Допустими дейности – видове

1. Определяне на целевите групи

2. Закупуване на хранителни продукти

3. Осигуряване на топъл обяд.

4. Предоставяне на съпътстващи мерки.

Съпътстващите мерки, предвидени в допълнение към разпределянето на храна целят намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин. Те допълват предоставянето на топъл обяд по настоящата процедура и се изразяват индикативно в индивидуално/групово консултиране и съдействие за:

* възможности за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ;

* ползване на административни общински услуги; осигуряване на временен подслон на бездомните лица; подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги; управление на семейния бюджет; здравословно и балансирано хранене, както и

* други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи.

Реализирането на съпътстващи мерки е една от спецификите на подпомагането от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица.

По реда на ЗОП, изпълнителите доставят хранителни продукти.

Целеви групи

Целевите групи по тази операция се определят с Наредба на Министъра на труда и социалната политика № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по ОПХ (ДВ, бр.29 от 12.04.2016 г.).

ОСНОВНА ЦЕЛЕВА ГРУПА:

1.1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП;

1.2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;

1.3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

1.4. Скитащи и бездомни деца и лица.

1.5. Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1., т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЦЕЛЕВА ГРУПА:

2.1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г., за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта;

2.2. Майки(осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 от ЗСПД;

2.3. Лица и семействата, получили еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10а от ЗСПД;

2.4. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ПЗЗД.

2.5. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение.

2.6. Лица и семейства, настанени в приюти и домове за временно настаняване.

2.7. Конкретни представители от целевата група по т.1., които не са включени в основната целева група на съответната трапезария.

Община Ихтиман кандидатства по тази процедура с проектно предложение, което е в процес на оценка, и в което е планирано предоставянето на топъл обяд на лицата, попадащи в целевите групи, да започне от 02 октомври 2017 г., с продължителност 7 месеца – до 30 април 2018 г. В проекта се предвижда да бъдат включени 65 лица от целевите групи:

Всички лица, желаещи да бъдат включени в проекта, следва да попълнят ясно и четливо заявление-декларация по образец , което е на разположение в деловодството на Община Ихтиман.

Срок за подаване на заявленията-декларации: 15.09.2017 г. – 25.09.2017 г.

Комисия, назначена от Кмета на община Ихтиман ще разгледа подадените заявления и ще състави списък на лицата, които ще получават топъл обяд в периода от 02.10.2017 г. – 30.04.2018 г.

ВАЖНО!!! Съгласно чл. 6 от Наредбата на Министъра на труда и социалната политика № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по ОПХ (ДВ, бр.29 от 12.04.2016 г.), поименното определяне на конкретните представители на целевите групи се извършва от дирекция „Социално подпомагане“, въз основа на данните от регистрите на подпомаганите лица, въз основа на служебно представена информация или въз основа на обосновано предложение – Приложение № 1 към Наредбата, по ред и в срокове, определени от Ръководителя на УО на ОПХОМП.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ