Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[23.06.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2017 г.

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че на редовното заседание на Общински съвет - Ихтиман през м. юли ще бъдат приети решения за допълнение на т. 2 на глава трета на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г. със следните общински недвижими имоти:

- ПИ № 075555 с площ от 11.190 дка, находящ се в землището на с. Живково, ЕКАТТЕ 29338, община Ихтиман, Софийска област;

- УПИ I-1696 в кв. 84 по плана на гр. Ихтиман с площ от 1573.66 кв.м, ведно с построената в него масивна едноетажна сграда с обща площ от 329 кв.м.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ