Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[17.07.2017]

ПОЖАРНАТА ОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ

Уведомяваме всички, които ще вземат участие в жътвена кампания 2017 г., че тази година до участие в жътвената кампания 2017 г. ще се допуска само земеделска техника, която е получила „Становище за допускане на земеделска техника до участие в жътвена кампания” Приложение № 26 към чл. 33, ал. 1, т. 4 от Наредба № 8121з-882/2014 г. обн. ДВ бр. 100/2014. Същото се издава на основание подадено Искане до органите за ПБЗН, представен документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 4 на стойност 27 лв. и копие на документ от извършен годишен или периодичен технически преглед на земеделската техника. Необходимо е да се знае, че Становището се издава в срок от 14 дни от датата на получаване на Искането, но не по-малко от 8 работни дни.

Голяма отговорност за недопускане възникването на пожари в полският фонд носят механизаторите и водачите на моторни превозни средства, взимащи участие в жътвената кампания. Те трябва да започват работа на полето само след като масивът е парцелиран, а машините се намират в пълна техническа и пожарна безопасност. Селскостопанските машини и другата техника се комплектуват с необходимите противопожарни уреди и съоръжения. Водачите трябва да поддържат ред и чистота на работните места и своевременно да почистват двигателите, акумулаторите, искрогасителите , гориво- и маслопроводите, електрическите проводници и други уязвими в пожарно отношение възли от наслоения прах, горими растителни отпадъци , масло и др. ежедневно!

Напомняме, че паленето на сухи треви и стърнища е основна причина за възникването на пожари в полския фонд и нормативните актове категорично забраняват това. На нарушителите ще се търси най-строга адиминстративно-наказателна отговорност!

Н. Найденова,

мл. инспектор

РСПБЗН - Ихтиман

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ