Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[06.07.2017]

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА „БЮДЖЕТ 2016” НА ОБЩИНА ИХТИМАН

На основание чл.140 ал.4 от Закона за Публичните финанси, днес в заседателната зала на Общински съвет гр.Ихтиман се проведе публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2016” на Община Ихтиман. Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Ихтиман е публикуван и на интернет страницата на общината www.ihtiman-obshtina.com и е на разположение в Общински съвет.

Г-жа Беатриче Търнаджийска, директор Дирекция „Обща администрация” представи отчет на Община Ихтиман към 31.12.2016 година, който е съставен в съответствие с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 г. и ПМС№380/29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет, ЗПФ, Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане и отчитане на общинския бюджет, и одобрена бюджетна класификация за 2016 година. Отразяването на бюджетните приходи и разходи на Община Ихтиман е в съответствие с утвърдения от ОбС бюджет с решение № 40/29.01.2016 година.Списъкът за капиталовите разходи е утвърден от ОбС с решение №40/29.01.2016 г. и коригиран с Решение на ОбСъвет №177/30.09.2016 година.

След анализа на отчета на Бюджета за 2016 г., бяха посочени следните изводи:

Собствените приходи са недостатъчни за финансова самостоятелност на Община Ихтиман. Общината, като цяло, покрива своите разходни отговорности за местни дейности; бюджетното салдо е положително. Също така, общината рационално използва разполагаемите ресурси и няма задължения към финансови институции и има ефективни системи за финансово управление и контрол. Община Ихтиман не разполага с голям капацитет за създаване на местни икономически ресурси и акумулирането на капитал – бе посочена алтернатива - привличането на външни инвеститори и средства. Общината е с работеща администрация, която е с потенциал за справяне с нарастващите изисквания.

Предстои, на основание чл. 21, ал. 1, т 6 от ЗМСМА и чл.140, ал.1 и ал.2 от ЗПФ, Общинския съвет да приеме отчета на „Бюджет 2016” на следващата си сесия, насрочена за 28.07.2017 г.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ