Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[26.04.2016]

СЪОБЩЕНИЕ

Протокол по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016 / 2017 г.

ПРОТОКОЛ

по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016 / 2017 г.

на комисия, назначена със заповед № 455 / 25.04.2016 г.

на кмета на община Ихтиман

Днес, 26.04.2016 г., от 11:00 ч., в заседателната зала на четвъртия етаж в сградата на общината се проведе заседание на комисия, назначена със заповед № 455 / 25.04.2016 г. на кмета на община Ихтиман, в състав:

Председател: Васил Михайлов, ст. експерт в отдел „Проекти и общинска собственост“

Членове:

1. Иво Тодоров, адвокат при Софийска адвокатска колегия

2. Ваня Попова, икономист и мл. експерт в отдел „Проекти и общинска собственост“

Комисията се събра в пълен състав със задача да разпредели за всяко землище на територията на общината необходимите пасища, мери и ливади /ПМЛ/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/ между правоимащите лица, подали заявление по образец, които имат регистрирани животновъдни обекти /ЖО/ в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади /ПМЛ/.

Комисията констатира, че в законоустановения срок са подадени 29 /двадесет и девет/ заявления по образец, както следва:

1/ Заявление с вх. № Гр-150 / 01.02.2016 г. от Красимир Иванов Ангелов

2/ Заявление с вх. № Гр-276 / 18.02.2016 г. от Славейко Любомиров Балджийски

3/ Заявление с вх. № Гр-301 / 23.02.2016 г. от Стоян Павлов Райчев

4/ Заявление с вх. № Гр-304 / 23.02.2016 г. от Стоян Димитров Иванов

5/ Заявление с вх. № Гр-330 / 25.02.2016 г. от Диан Павлов Борисов

6/ Заявление с вх. № Гр-385 / 07.03.2016 г. от Стоянка Димитрова Илова

7/ Заявление с вх. № Гр-389 / 07.03.2016 г. от Ивайло Иванов Новаков

8/ Заявление с вх. № Гр-392 / 08.03.2016 г. от Глория Чавдарова Атанасова

9/ Заявление с вх. № Гр-393 / 08.03.2016 г. от Петранка Георгиева Атанасова

10/ Заявление с вх. № Гр-403 / 08.03.2016 г. от Димитър Стоянов Терзийски

11/ Заявление с вх. № Гр-408 / 09.03.2016 г. от Красимир Николов Деянов

12/ Заявление с вх. № Гр-411 / 09.03.2016 г. от Дани Славейков Балджийски

13/ Заявление с вх. № Гр-412 / 09.03.2016 г. от Димитър Стоянов Милков

14/ Заявление с вх. № Гр-417 / 10.03.2016 г. от Красимир Георгиев Василев

15/ Заявление с вх. № Гр-419 / 10.03.2016 г. от Георги Тодоров Тодоров

16/ Заявление с вх. № Гр-423 / 10.03.2016 г. от Стоян Стойнов Митев

17/ Заявление с вх. № Гр-424 / 10.03.2016 г. от Кръстю Борисов Милчев

18/ Заявление с вх. № Гр-425 / 10.03.2016 г. от Христо Иванов Иванов

19/ Заявление с вх. № Гр-428 / 10.03.2016 г. от Иван Георгиев Крушарски

20/ Заявление с вх. № Гр-429 / 10.03.2016 г. от Любка Иванова Костова

21/ Заявление с вх. № Гр-430 / 10.03.2016 г. от Бончо Иванов Найденов

22/ Заявление с вх. № Юл-40 / 12.02.2016 г. от ЕТ „Айра – Александър Айранов“

23/ Заявление с вх. № Юл-52 / 18.02.2016 г. от „Спарата 2014“ ЕООД

24/ Заявление с вх. № Юл-70 / 09.03.2016 г. от „НовиЗем“ ЕООД

25/ Заявление с вх. № Юл-71 / 09.03.2016 г. от „Атес Груп“ ЕООД

26/ Заявление с вх. № Юл-72 / 10.03.2016 г. от „Пчелина Агро – М“ ЕООД

27/ Заявление с вх. № 70.00-16 / 29.01.2016 г. от Румен Николаев Терзийски

28/ Заявление с вх. № 70.00-25 / 29.02.2016 г. от „Радика Трейд“ ЕООД

29/ Заявление с вх. № 70.00-26 / 01.03.2016 г. от „Кръстеви ЗП“ ООД

Комисията разгледа депозираните заявления и приложените документи и на основание чл. 37и, ал. 4 и 6 от ЗСПЗЗ

РЕШИ:

Разпределя необходимите ПМЛ от ОПФ между правоимащите лица, подали заявление по образец, които имат регистрирани ЖО в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание ПМЛ, както следва:

1. За землището на гр. Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, община Ихтиман, Софийска област:

1.1. Заявление с вх. № Гр-385 / 07.03.2016 г. от Стоянка Димитрова Илова остава без уважение поради непредставени изискуеми документи, а именно – документи, удостоверяващи липса на данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, ДПФ, ОПФ и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, или т.нар. „бели петна“, представляващо непълнота на представените документи и неспазване на изискванията на процедурата.

1.2. Въз основа на заявление с вх. № Гр-389 / 07.03.2016 г. от Ивайло Иванов Новаков с регистриран ЖО с рег. № 2050-0082 в гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, с 12 бр. говеда над 24 месеца и 24 бр. овце, или общо 15,60 ЖЕ, съгласно онлайн справка на МЗХ, без ползвани на правно основание ПМЛ, на същия се разпределят ПМЛ от ОПФ, както следва:

– ПИ № 001040 – пасище с храсти, 5 кат., м. ЦАРЧИНО, 12.224 дка

1.3. Подадено е заявление с вх. № Гр-417 / 10.03.2016 г. от Красимир Георгиев Василев с регистриран ЖО с рег. № 2069-088 в с. Стамболово, общ. Ихтиман, с 53 бр. говеда над 24 месеца, 103 бр. овце и 26 бр. кози, или общо 72,35 ЖЕ, съгласно приложена справка от ИИС на БАБХ, без ползвани на правно основание ПМЛ. Кандидатът притежава също така регистриран ЖО с рег. № 2050-0396 в гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, с 1 бр. коне над 6 месеца, или 1 ЖЕ, съгласно онлайн справка на МЗХ. За землището на с. Стамболово, ЕКАТТЕ 04830, не са определени ПМЛ от ОПФ за индивидуално ползване, поради което на кандидата могат да бъдат разпределени ПМЛ от ОПФ в съседно землище по реда на чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ.

Предвид горното на кандидата се разпределят на основание чл. 37и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ следните ПМЛ от ОПФ в землището на гр. Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901:

– ПИ № 002003 – пасище с храсти, 5 кат., м. АЙДАРОВЕЦ, 24.935 дка

– ПИ № 002005 – пасище с храсти, 5 кат., м. АЙДАРОВЕЦ, 7.226 дка

– ПИ № 002012 – пасище с храсти, 7 кат., м. АЙДАРОВЕЦ, 3.549 дка

1.4. Въз основа на заявление с вх. № Гр-424 / 10.03.2016 г. от Кръстю Борисов Милчев с регистриран ЖО с рег. № 2050-0387 в гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, с 4 бр. говеда над 24 месеца и 30 бр. говеда от 6 до 24 месеца, или общо 22 ЖЕ, съгласно приложена справка от ИИС на БАБХ, с 30.397 дка ползвани на правно основание ПМЛ, съгласно онлайн справка на МЗХ, на същия се разпределят ПМЛ от ОПФ, както следва:

– ПИ № 115016 – пасище, мера, 5 кат., м. БЛАТОТО, 19.678 дка

– ПИ № 120004 – пасище с храсти, 9 кат., м. ПЧЕЛИН, 33.939 дка

1.5. Въз основа на заявление с вх. № Юл-40 / 12.02.2016 г. от ЕТ „Айра – Александър Айранов“ с регистриран ЖО с рег. № 2050-0207 в гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, със 101 бр. говеда над 24 месеца и 197 бр. овце, съгласно приложена справка от ИИС на БАБХ, или общо 130,55 ЖЕ, с 8.994 дка ползвани на правно основание ПМЛ, съгласно онлайн справка на МЗХ, на същия се разпределят ПМЛ от ОПФ, както следва:

– ПИ № 002002 – пасище с храсти, 5 кат., м. АЙДАРОВЕЦ, 26.820 дка

– ПИ № 002011 – пасище с храсти, 5 кат., м. АЙДАРОВЕЦ, 11.548 дка

– ПИ № 003001 – пасище с храсти, 5 кат., м. САИТЕ, 14.816 дка

– ПИ № 003004 – пасище с храсти, 5 кат., м. САИТЕ, 20.433 дка

1.6. Заявление с вх. № Юл-72 / 10.03.2016 г. от „Пчелина Агро – М“ ЕООД остава без уважение, поради това че дружеството не е изпълнило задължението си по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2013 / 2014 г. за землищата на гр. Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, и с. Мирово, ЕКАТТЕ 48369, т.е. има непогасени задължения за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, или т.нар. „бели петна“.

ЗАБЕЛЕЖКА: ПИ №№ 113002, 119001 и 120001 не подлежат на разпределяне, защото са определени за обезщетяване по реда на чл. 10б от ЗСПЗЗ и планът за обезщетяване е в процес на изработване.

2. За землището на с. Черньово, ЕКАТТЕ 81253, община Ихтиман, Софийска област:

2.1. Въз основа на заявление с вх. № Гр-419 / 10.03.2016 г. от Георги Тодоров Тодоров с регистриран ЖО с рег. № 2067-0001 в с. Черньово, общ. Ихтиман, с 63 бр. говеда над 24 месеца и 15 бр. говеда от 6 до 24 месеца, или общо 72 ЖЕ, съгласно приложена справка от ИИС на БАБХ, с 278.717 дка ползвани на правно основание ПМЛ, съгласно онлайн справка на МЗХ, на същия се разпределят ПМЛ от ОПФ, както следва:

– ПИ № 000501 – пасище, мера, 6 кат., м. КЪРA, 83.482 дка

– ПИ № 000505 – пасище, мера, 5 кат., м. HAД СЕЛОТО, 8.466 дка

– ПИ № 000512 – пасище, мера, 5 кат., м. ТЕПЕДЖИК, 14.934 дка

– ПИ № 000524 – пасище, мера, 6 кат., м. КЪРA, 20.267 дка

– ПИ № 000525 – пасище, мера, 5 кат., м. ДAР СОКAК, 74.337 дка

– ПИ № 000526 – пасище, мера, 5 кат., м. КЪРA, 65.537 дка

– ПИ № 000802 – пасище, мера, 5 кат., м. КЪРA, 116.814 дка

– ПИ № 000809 – пасище, мера, 5 кат., м. ВAДAТA, 7.595 дка

– ПИ № 000826 – пасище, мера, 5 кат., м. ВAДAТA, 31.420 дка

ЗАБЕЛЕЖКА: ПИ №№ 000504 и 000506 не подлежат на разпределяне, защото са определени за обезщетяване по реда на чл. 10б от ЗСПЗЗ и планът за обезщетяване е в процес на изработване.

3. За землището на с. Полянци, ЕКАТТЕ 57443, община Ихтиман, Софийска област:

3.1. Въз основа на заявление с вх. № Гр-276 / 18.02.2016 г. от Славейко Любомиров Балджийски с регистриран ЖО с рег. № 2068-0052 в с. Полянци, общ. Ихтиман, с 35 бр. говеда над 24 месеца и 237 бр. овце, или общо 70,55 ЖЕ, съгласно онлайн справка на МЗХ, без ползвани на правно основание ПМЛ, на същия се разпределят ПМЛ от ОПФ, както следва:

– ПИ № 000503 – пасище, мера, 9 кат., м. БАНАЛЧАК, 135.149 дка

3.2. Въз основа на заявление с вх. № Гр-304 / 23.02.2016 г. от Стоян Димитров Иванов с регистриран ЖО с рег. № 2068-0051 в с. Полянци, общ. Ихтиман, с 10 бр. говеда над 24 месеца и 167 бр. овце, или общо 35,05 ЖЕ, съгласно онлайн справка на МЗХ, без ползвани на правно основание ПМЛ, на същия се разпределят ПМЛ от ОПФ, както следва:

– ПИ № 000502 – пасище, мера, 9 кат., м. КОТАРИТЕ, 48.199 дка

– ПИ № 000521 – пасище, мера, 9 кат., м. НАД СЕЛОТО, 71.707 дка

3.3. Въз основа на заявление с вх. № Гр-411 / 09.03.2016 г. от Дани Славейков Балджийски с регистриран ЖО с рег. № 2050-0085 в гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, деклариран като временен обект в с. Полянци, общ. Ихтиман, с 85 бр. кози, или 12,75 ЖЕ, съгласно онлайн справка на МЗХ, без ползвани на правно основание ПМЛ, на същия се разпределят на основание чл. 37и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ следните ПМЛ от ОПФ:

– ПИ № 000518 – пасище, мера, 9 кат., м. КОТАРИТЕ, 40.502 дка

ЗАБЕЛЕЖКА: ПИ № 000507, който е включен в списъка по чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ, е разделен на ПИ № 000519 и ПИ № 000521, като първият представлява залесена територия и не подлежи на разпределяне като ПМЛ.

4. За землището на с. Живково, ЕКАТТЕ 29338, община Ихтиман, Софийска област:

4.1. Заявление с вх. № Гр-150 / 01.02.2016 г. от Красимир Иванов Ангелов остава без уважение поради непредставени изискуеми документи, а именно – документи, удостоверяващи липса на данъчни задължения към държавата, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, ДПФ, ОПФ и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, или т.нар. „бели петна“, представляващо непълнота на представените документи и неспазване на изискванията на процедурата.

4.2. Въз основа на заявление с вх. № 70.00-26 / 01.03.2016 г. от „Кръстеви ЗП“ ООД с регистриран ЖО с рег. № 2065-0001 в с. Живково, общ. Ихтиман, със 192 бр. говеда над 24 месеца, 29 бр. говеда от 6 до 24 месеца и 202 бр. овце, съгласно приложена справка от ИИС на БАБХ, или общо 239,70 ЖЕ, без ползвани на правно основание ПМЛ, на дружеството се разпределят ПМЛ от ОПФ, както следва:

– ПИ № 021469 – пасище с храсти, 9 кат., м. БОЗАЛАН, 124.004 дка

– ПИ № 026466 – пасище с храсти, 7 кат., м. БАСАЛЕ, 153.328 дка

– ПИ № 271001 – пасище с храсти, 7 кат., м. БОЗАЛАН, 45.407 дка

– ПИ № 280001 – пасище, мера, 5 кат., м. СТРАНАТА, 21.137 дка

ЗАБЕЛЕЖКА: ПИ №№ 037466, 047468, 048466, 079466, 081468, 081470 и 087466 не подлежат на разпределяне, защото са определени за обезщетяване по реда на чл. 10б от ЗСПЗЗ и планът за обезщетяване е в процес на изработване.

5. За землището на с. Боерица, ЕКАТТЕ 04892, община Ихтиман, Софийска област:

5.1. Заявление с вх. № Гр-428 / 10.03.2016 г. от Иван Георгиев Крушарски остава без уважение поради непредставен изискуем документ, удостоверяващ липса на данъчни задължения към общината, представляващо непълнота на представените документи и неспазване на изискванията на процедурата.

5.2. Заявление с вх. № Гр-429 / 10.03.2016 г. от Любка Иванова Костова остава без уважение поради непредставен изискуем документ, удостоверяващ липса на данъчни задължения към общината, представляващо непълнота на представените документи и неспазване на изискванията на процедурата.

5.3. Въз основа на заявление с вх. № Гр-430 / 10.03.2016 г. от Бончо Иванов Найденов с регистриран ЖО с рег. № 2066-0060 в с. Боерица, общ. Ихтиман, с 8 бр. говеда над 24 месеца и 1 бр. говеда от 6 до 24 месеца, или общо 8,60 ЖЕ, съгласно онлайн справка на МЗХ, без ползвани на правно основание ПМЛ, на същия се разпределят ПМЛ от ОПФ, както следва:

– ПИ № 016015 – пасище, мера, 8 кат., м. БАЧИЩЕТО, 34.749 дка

6. За землището на с. Венковец, ЕКАТТЕ 10656, община Ихтиман, Софийска област:

6.1. Въз основа на заявление с вх. № 70.00-25 / 29.02.2016 г. от „Радика Трейд“ ЕООД с регистриран ЖО с рег. № 2060А-0059 в с. Венковец, общ. Ихтиман, със 7 бр. говеда за месо от 6 до 24 месеца, или общо 4,20 ЖЕ, съгласно онлайн справка на МЗХ, без ползвани на правно основание ПМЛ, на дружеството се разпределят ПМЛ от ОПФ, както следва:

– ПИ № 000028 – пасище, мера, 9 кат., 103.973 дка

ЗАБЕЛЕЖКА: ПИ № 034023 представлява залесена територия и не подлежи на разпределяне като ПМЛ.

7. За землището на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, община Ихтиман, Софийска област:

7.1. Въз основа на заявление с вх. № Гр-408 / 09.03.2016 г. от Красимир Николов Деянов с регистриран ЖО с рег. № 2060-0107 в с. Вакарел, общ. Ихтиман, с 25 бр. говеда над 24 месеца, 4 бр. говеда от 6 до 24 месеца, 37 бр. овце и 11 бр. кози, съгласно приложена справка от ИИС на БАБХ, или общо 34,60 ЖЕ, с 473.845 дка ползвани на правно основание ПМЛ, съгласно онлайн справка на МЗХ, на същия се разпределят ПМЛ от ОПФ, както следва:

– ПИ № 600011 – използвана естествена ливада, 4 кат., м. СКУМСКА, 0.941 дка

– ПИ № 600012 – използвана естествена ливада, 4 кат., м. СКУМСКА, 1.087 дка

– ПИ № 600021 – използвана естествена ливада, 4 кат., м. СКУМСКА, 0.638 дка

– ПИ № 600032 – използвана естествена ливада, 8 кат., м. СКУМСКА, 2.073 дка

– ПИ № 600054 – използвана естествена ливада, 4 кат., м. СКУМСКА, 4.227 дка

– ПИ № 683059 – използвана естествена ливада, 9 кат., м. ПОТОКА, 4.226 дка

– ПИ № 683085 – използвана естествена ливада, 9 кат., м. ПОТОКА, 0.833 дка

7.2. Заявление с вх. № Гр-412 / 09.03.2016 г. от Димитър Стоянов Милков остава без уважение поради непредставени изискуеми документи, а именно – документи, удостоверяващи липса на данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, ДПФ, ОПФ и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, или т.нар. „бели петна“, представляващо непълнота на представените документи и неспазване на изискванията на процедурата.

7.3. Заявление с вх. № Гр-425 / 10.03.2016 г. от Христо Иванов Иванов остава без уважение поради непредставени изискуеми документи, а именно – документи, удостоверяващи липса на данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, ДПФ, ОПФ и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, или т.нар. „бели петна“, представляващо непълнота на представените документи и неспазване на изискванията на процедурата.

7.4. Заявление с вх. № Юл-52 / 18.02.2016 г. от „Спарата 2014“ ЕООД остава без уважение поради непредставени изискуеми документи, а именно – документи, удостоверяващи липса на данъчни задължения към общината, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, ДПФ, ОПФ и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, или т.нар. „бели петна“, представляващо непълнота на представените документи и неспазване на изискванията на процедурата.

7.5. Заявление с вх. № Юл-70 / 09.03.2016 г. от „НовиЗем“ ЕООД остава без уважение поради непредставени изискуеми документи, а именно – документи, удостоверяващи липса на данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, ДПФ, ОПФ и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, или т.нар. „бели петна“, представляващо непълнота на представените документи и неспазване на изискванията на процедурата.

7.6. Заявление с вх. № Юл-71 / 09.03.2016 г. от „Атес Груп“ ЕООД остава без уважение поради непредставени изискуеми документи, а именно – документи, удостоверяващи липса на данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, ДПФ, ОПФ и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, или т.нар. „бели петна“, представляващо непълнота на представените документи и неспазване на изискванията на процедурата.

8. За землището на с. Белица, ЕКАТТЕ 07960, община Ихтиман, Софийска област:

8.1. Въз основа на заявление с вх. № Гр-393 / 08.03.2016 г. от Петранка Георгиева Атанасова с регистриран ЖО с рег. № 2062В-0005 в с. Белица, общ. Ихтиман, с 9 бр. говеда за месо над 24 месеца и 11 бр. говеда за месо от 6 до 24 месеца, или общо 15,60 ЖЕ, с 232.632 дка ползвани на правно основание ПМЛ, съгласно онлайн справка на МЗХ, на същия се разпределят ПМЛ от ОПФ, както следва:

– ПИ № 042042 – изоставена ливада, 10 кат. , м. СТОЯНОВА ЧУКАРА, 11.009 дка

– ПИ № 087115 – естествена ливада, 10 кат., м. ГЕРЧОВСКИ КРЪСТ, 1.327 дка

8.2. Въз основа на заявление с вх. Гр-423 / 10.03.2016 г. от Стоян Стойнов Митев с регистриран ЖО с рег. № 2062Б-0006 в с. Белица, общ. Ихтиман, с 3 бр. говеда над 24 месеца, или 3,00 ЖЕ, съгласно приложена справка от ИИС на БАБХ, с 2.576 дка ползвани на правно основание ПМЛ, съгласно онлайн справка на МЗХ, на същия се разпределят ПМЛ от ОПФ, както следва:

– ПИ № 022029 – изоставена ливада, 10 кат. , м. АМАТОВЕЦ, 54.719 дка

ЗАБЕЛЕЖКА: ПИ № 022025, който е включен в списъка по чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ, е разделен на ПИ № 022028 и ПИ № 022029, като първият представлява залесена територия и не подлежи на разпределяне като ПМЛ.

9. За землището на с. Бърдо, ЕКАТТЕ 07435, община Ихтиман, Софийска област:

9.1. Въз основа на заявление с вх. № Гр-330 / 25.02.2016 г. от Диан Павлов Борисов с регистриран ЖО с рег. № 2060-0137 в с. Вакарел, общ. Ихтиман, деклариран като временен обект в с. Бърдо, общ. Ихтиман, с 25 бр. говеда за месо над 24 месеца и 18 бр. говеда за месо от 6 до 24 месеца, или общо 35,80 ЖЕ, с 261.859 дка ползвани на правно основание ПМЛ, съгласно онлайн справка на МЗХ, на същия се разпределят на основание чл. 37и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ следните ПМЛ от ОПФ:

– ПИ № 017001 – пасище, мера, 10 кат., м. РАНОВЕЦ;ПРЕСЛОПА, 8.005 дка

– ПИ № 017033 – пасище, мера, 10 кат., м. РАНОВЕЦ;ПРЕСЛОПА, 6.503 дка

– ПИ № 017037 – пасище, мера, 10 кат., м. РАНОВЕЦ;ПРЕСЛОПА, 1.446 дка

– ПИ № 017041 – пасище, мера, 10 кат., м. РАНОВЕЦ;ПРЕСЛОПА, 6.121 дка

– ПИ № 017049 – пасище, мера, 10 кат., м. РАНОВЕЦ;ПРЕСЛОПА, 3.581 дка

– ПИ № 027001 – пасище, мера, 10 кат., м. ДЕСИМИНОВ РЪТ, 17.564 дка

– ПИ № 029003 – пасище, мера, 10 кат., м. ОГУРТНИКА, 23.113 дка

– ПИ № 032002 – пасище, мера, 9 кат., м. СТАРЧОВ РЪТ, 12.226 дка

– ПИ № 035001 – използвана естествена ливада, 9 кат., м. КОВАЧОВЕЦ, 1.437 дка

– ПИ № 035002 – използвана естествена ливада, 9 кат., м. КОВАЧОВЕЦ, 1.185 дка

– ПИ № 035004 – използвана естествена ливада, 9, кат. м. КОВАЧОВЕЦ, 2.039 дка

– ПИ № 035021 – използвана естествена ливада, 9 кат., м. КОВАЧОВЕЦ, 16.193 дка

– ПИ № 036029 – неизползвана ест. ливада, 9 кат., м. ШАЛАМАНСКИ РЪТ, 2.000 дка

– ПИ № 060004 – пасище, мера, 9 кат., м. ТАНКИ РЪТ, 2.152 дка

– ПИ № 072017 – пасище, мера, 9 кат., м. БЕШЛИЙЦА, 9.679 дка

– ПИ № 168001 – пасище, мера, 9 кат., м. ШИНДЕРИЦА, 1.679 дка

– ПИ № 168002 – пасище, мера, 9 кат., м. ШИНДЕРИЦА, 1.363 дка

– ПИ № 168003 – пасище, мера, 9 кат., м. ШИНДЕРИЦА, 1.859 дка

– ПИ № 168004 – пасище, мера, 9 кат., м. ШИНДЕРИЦА, 2.267 дка

– ПИ № 196003 – пасище, мера, 9 кат., м. ЧЕРЕШИТЕ;СИВЯК, 1.347 дка

– ПИ № 198001 – използвана естествена ливада, 9 кат., м. БУНОВЕЦ, 2.620 дка

– ПИ № 198002 – използвана естествена ливада, 9 кат., м. БУНОВЕЦ, 2.530 дка

– ПИ № 199012 – използвана естествена ливада, 9 кат., м. СТАРИТЕ КОШАРИ, 1.145 дка

– ПИ № 199013 – използвана естествена ливада, 9 кат., м. СТАРИТЕ КОШАРИ, 1.845 дка

– ПИ № 200017 – използвана естествена ливада, 9 кат., м. СЕЛИЩЕТО, 1.156 дка

– ПИ № 200019 – използвана естествена ливада, 9 кат., м. СЕЛИЩЕТО, 2.970 дка

10. За землището на с. Мухово, ЕКАТТЕ 49450, община Ихтиман, Софийска област:

10.1. Въз основа на заявление с вх. № Гр-392 / 08.03.2016 г. от Глория Чавдарова Атанасова с регистриран ЖО с рег. № 2061-0023 в с. Мухово, общ. Ихтиман, с 14 бр. говеда за месо над 24 месеца и 7 бр. говеда за месо от 6 до 24 месеца, или общо 18,20 ЖЕ, с 245.314 дка ползвани на правно основание ПМЛ, съгласно онлайн справка на МЗХ, на същата се разпределят ПМЛ от ОПФ, както следва:

– ПИ № 519001 – пасище, мера, 10 кат., м. ПРИ КЪЩАТА, 13.545 дка

– ПИ № 599009 – пасище, мера, 10 кат., м. ИСКРИВИЦА, 13.512 дка

10.2. Въз основа на заявление с вх. № Гр-403 / 08.03.2016 г. от Димитър Стоянов Терзийски с регистриран ЖО с рег. № 2061-0020 в с. Мухово, общ. Ихтиман, с 96 бр. овце и 5 бр. кози, или общо 15,15 ЖЕ, с 24.282 дка ползвани на правно основание ПМЛ, съгласно онлайн справка на МЗХ, на същия се разпределят ПМЛ от ОПФ, както следва:

– ПИ № 670007 – пасище, мера, 10 кат., м. МАХАЛАТА, 1.581 дка

– ПИ № 670008 – пасище, мера, 10 кат., м. МАХАЛАТА, 0.956 дка

– ПИ № 670009 – пасище, мера, 10 кат., м. МАХАЛАТА, 1.223 дка

10.3. Въз основа на заявление с вх. № 70.00-16 / 29.01.2016 г. от Румен Николаев Терзийски с регистриран ЖО с рег. № 2061-0010 в с. Мухово, общ. Ихтиман, с 128 бр. говеда над 24 месеца, или общо 128,00 ЖЕ, с 11.640 дка ползвани на правно основание ПМЛ, съгласно онлайн справка на МЗХ, на същия се разпределят ПМЛ от ОПФ, както следва:

– ПИ № 427005 – пасище, мера, 10 кат., м. ДЖУРИНАТА, 54.721 дка

– ПИ № 433005 – пасище, мера, 9 кат., м. ДЖУРИНАТА, 84.747 дка

– ПИ № 433009 – пасище, мера, 10 кат., м. САМАРИТЕЦ, 58.893 дка

– ПИ № 438017 – пасище, мера, 10 кат., м. ГОВЕДАРНИКА, 33.713 дка

– ПИ № 546002 – пасище, мера, 10 кат., м. ГОВЕДАРНИКА, 59.662 дка

– ПИ № 675001 – пасище, мера, 10 кат., м. ГУНЧЕВА НИВА, 58.634 дка

11. За землището на с. Бузяковци, ЕКАТТЕ 06851, община Ихтиман, Софийска област:

11.1. Заявление с вх. № Гр-301 / 23.02.2016 г. от Стоян Павлов Райчев остава без уважение поради непредставени изискуеми документи, а именно – документи, удостоверяващи липса на данъчни задължения към държавата, както и задължения към ДПФ, представляващо непълнота на представените документи и неспазване на изискванията на процедурата.

Протоколът да се обяви в кметството и да се публикува на интернет страницата на Община Ихтиман. Същият може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок чрез Община Ихтиман пред Районен съд – Ихтиман. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: п /Васил Михайлов/

ЧЛЕНОВЕ:

1. /п/ /адв. Иво Тодоров/

2. /п/ /Ваня Попова/

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ