Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[07.07.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2017 г.

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че през месец август ще бъде прието на подписка решение на Общински съвет - Ихтиман за допълнение на т. 2 на глава трета на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г. с 8633 / 61519 ид.ч. /осем хиляди шестстотин тридесет и три върху шестдесет и една хиляди петстотин и деветнадесет идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: „Складов терен“, целият с площ от 61.519 дка /шестдесет и един декара петстотин и деветнадесет квадратни метра/, съставляващ имот № 075552 /нула, седем, пет, пет, пет, две/ в местността „Чавдарски гьол“ по плана за земеразделяне на землището на с. Живково, ЕКАТТЕ 29338, община Ихтиман, Софийска област, без съществуващите в имота сгради и съоръжения.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ