Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[02.06.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомителни писма по чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. на МЗХ

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че в деловодството на общината са депозирани 2 бр. уведомителни писма по чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. на МЗХ за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в землището на гр. Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, община Ихтиман, Софийска област, както следва:

1. Уведомително писмо с вх. № Юл-155-1 / 31.05.2017 г. от „Димитрови 2002“ ООД за третиране на земеделски площи, засадени с картофи, срещу мана, колорадски бръмбар и листни въшки на 9 юни 2017 г. от 05:00 до 11:00 ч. върху обща площ от 340,500 дка в местностите „ГОРНИ ЛИВАДИ“ и „ГОРНО ПОЛЕ“ с препарати: ИНФИНИТО СК и АКТАРА, с карантинен срок: 7 дни, с отговорно лице по мероприятието: Веселин Кирилов Димитров;

2. Уведомително писмо с вх. № Юл-155-2 / 31.05.2017 г. от „Димитрови 2002“ ООД за третиране на земеделски площи, засети с пшеница, срещу брашнеста мана и стъблена ръжда на 12 юни 2017 г. от 05:00 до 11:00 ч. върху обща площ от 624,900 дка в местностите „ГОРНИ ЛИВАДИ“, „ГОРНО ПОЛЕ“ и „АСАН ЧАИР“ с препарат: ФАЛКОН 460 ЕК, с карантинен срок: 35 дни, с отговорно лице по мероприятието: Веселин Кирилов Димитров.

Собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне с оглед на гореизложената информация.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ