Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[29.05.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ИХТИМАН, ОБЛАСТ СОФИЙСКА

Град Ихтиман, ул.” Цар Освободител”123 , тел.0724/ 8 2381, www.obshtina_ixtiman@mail.bg

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 560 / 23.05.2017 г. на кмета на Община Ихтиман, във връзка с чл.10 и чл.10 а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.3, ал.1 и чл. 13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Община Ихтиман

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността – вътрешен одитор в звено за вътрешен одит при Общинска администрация Ихтиман.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове са:

-образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър по икономика;

-професионален опит - не се изисква или ранг за заемане на длъжността V младши.

Специфични изисквания, установени с нормативен акт:

2.1 да притежават сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл.53 от ЗВОПС или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;

2.2. да са дееспособни лица;

2.3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;

2.4. да отговоря на условията по чл.7 от Закона за държавния служител.

Допълнителни изисквания:

- комуникативност;

- работа в екип;

- компютърна компетентност;

2. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

- Подпомагане на Община Ихтиман за постигане на целите и чрез изпълнение на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране;

- познава и прилага нормативната уредба и подзаконовите актове в областта на вътрешния одит в публичния сектор;

-компетентност свързана с познаване, ползване и прилагане на нормативните актове – Закона за вътрешния одит в публичния сектор; Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор; Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за обществените поръчки; Закон общинските бюджети; Закон за данък добавената стойност; Закон за публичните финанси;

- организационна; управленска; стратегическа; лидерска; умение за работа в екип; способност да планира, организира и контролира собствената си работа;

3. Длъжностното ниво, наименованието на длъжностното ниво и размерът на основната заплата, определена за длъжността са определени съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация както следва:

Длъжностно ниво 11/ Наименование на длъжностното ниво Експертно ниво 7/ размер на основната заплата, определена за длъжността е: минимална основна заплата 460 лева, максимална основна заплата 1100 лева.

4. Начин на провеждане на конкурса:

- решаване на тест;

- интервю.

Необходими документи за участие в конкурса:

1. писмено заявление за участие в конкурса съгласно приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители по образец;

3. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен - бакалавър или магистър и правоспособност, които се изискват за длъжността;

4. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионален опит и/или придобит ранг;

5. професионална автобиография;

6. свидетелство за съдимост удостоверяващо, че лицето не е осъждано и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;

7. копие от сертификат за „Вътрешния одит в публичния сектор” издаден от министъра на финансите или копие от международно признат сертификат за вътрешен одитор.

Място и срок за подаване на документи: Община Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123, етаж първи, деловодство всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа в срок 14 дни от публикуване на обявлението.

Подаване на заявлението и приложенията към него да се подават лично от кандидата или чрез пълномощник.

Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на Общинска администрация, ул. „ Цар Освободител” 123, както и на електронната страница на Община Ихтиман: http://www.ihtiman-obshtina.com.

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител нареждам обявлението за конкурса да бъде изпратено за публикуване едновременно до вестник „ Капитал Дейли” и вписана в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

Орган по назначаването: Калоян Илиев, кмет на Община Ихтиман

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ