Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[21.04.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Изменения и допълнения на нормативни актове на Общински съвет - Ихтиман

Община Ихтиман на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА уведомява заинтересованите лица, че на редовното заседание на Общински съвет - Ихтиман през месец май 2017 г. ще бъдат приети решения за изменение и допълнение на нормативни актове на Общински съвет - Ихтиман. В срок от 30 дни от настоящото съобщение заинтересованите граждани и юридически лица могат да направят представят предложения и становища.

-1-

Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

В деловодството на община Ихтиман е депозиран протест от Мирослав Ангелов – прокурор от ОП – София, и е образувано АХД № 234 по описа на Административен съд - София област, против чл. 2, ал. 1, т.5 и чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

Визираните норми намират място в наредба, която има за цел и съответствие действащи нормативни актове да уреди определянето на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман. Въпросната наредба регламентира обществени отношения с местно значение, но съобразно нормативни актове с по-висока степен. При въвеждане на правните норми е недопустимо да се пренебрегне рамката на чл. 76, ал. 3 от АПК, според която общинските съвети издават нормативни актове, с които се уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. Идентично е правилото на чл. 8 от ЗНА.

Според чл. 2, ал. 1, т. 5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман е регламентирано събирането на местна такса за добив на кариерни материали. На първо място следва да се има предвид, че таксата по правило е възмездна форма на потребление на публична услуга, на услуга в общ интерес. Конкретният вид на публичните услуги и на тези от тях, които се извършват срещу заплащане е въпрос на държавна политика. Чрез закона съответната държавна политика обвързва по задължителен начин гражданите като се изисква таксите да са установени със закон – чл. 60, ал. 1 от КРБ. Съгласно тълкуването - Реш. № 10/26.06.2003г. по конст. Дело № 12/3003г. „установени” означава въведени. Разрешението на общинската наредба съответства на чл. 98 – 103 от ЗМДТ в редакцията преди отмяната с ДВ, бр. 70/2008г. След тази законодателна промяна вече не съществува правно основание за прилагане на тази възможност, а обратно – налице е забрана за такова процедиране на всеки орган извън Министерски съвет – аргумент е разпоредбата на чл. 60, ал. 3 от ЗПБ.

Предвид гореизложеното действието на чл. 2, ал. 1, т. 5, както и на целия раздел V от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман са недопустими.

Според чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на принципите за „Ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на такси и цени на услугите” и „насърчаване на частния сектор в предоставянето за регламентираните в наредбата услуги”

Горепосочените принципи противоречат на принципите по чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ. По този начин общинският съвет е надхвърлил законовата рамка, като е създал нови хипотези, недопустими от закона. В горния смисъл е и установената съдебна практика – реш. № 669/28.11.16г. по адм. д № 724/16г. на АС - Пазарджик, касаещ идентичен казус.

Съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 8 от ЗНА подзаконовите нормативни актове, приемани от общинските съвети, следва да се основават на нормативни актове от по-висока степен при уреждането на обществени отношения от местно значение, следователно те трябва да третират същите, само и единствено в рамките на допустимите граници, определени от по-висшия нормативен акт, като детайлизират неговото приложение.

В случая е налице несъответствие с нормативни актове от по-висока степен, паради което считам, че цитираните по-горе разпоредби следва да бъдат отменени.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:

Общински съвет – Ихтиман, на основание чл.21, ал.1т.7 вр. т.23, вр. чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, реши:

В Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман се правят следните изменения :

1. Отменя чл. 2, ал. 1, т.5

2. Отменя чл. 4, ал. 1, т. 4 и т. 5

3. Отменя раздел V

-2-

Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ихтиман

В деловодството на община Ихтиман е депозиран протест от Йова Петрова – прокурор от ОП – София, и е образувано АХД № 209 по описа на Административен съд - София област, против чл. 29, т. 4 и чл. 33, ал. 1 от на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ихтиман

Тази Наредба съдържа общи правила за поведение, които се прилагат към индивидуално неопределен кръг субекти, има нееднократно действие и е приета от компетентен орган, поради което се явява нормативен акт по смисъла на чл. 1а от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и нормативен административен акт по смисъла на чл. 75, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс /АПК/.

Всеки нормативен акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по висока степен /чл. 15, ал. 1 от ЗНА и чл. 76, ал. 1 от АПК/. Само при спазване на тези изисквания, колективният орган на съответната община може да осъществи нормативно установеното си правомощие да доразвие с наредба нормите на закона като уреди неуредените с него обществени отношения с местно значение, но не може да преурежда обществени отношения, вече уредени в него /чл. 8 от ЗНА/.

С чл. 29, т. 4 и с част от чл. 33, ал. 1 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ихтиман, Общински съвет - Ихтиман, на практика е преуредил обществени отношения, регламентирани от Конституцията на Република България /КРБ/, Закона за предучилищното и училищното образувание /ЗПУО/ и Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.

В чл. 29, т. 4 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ихтиман е предвидено, че децата от детските градини се отписват „при неразплатени такси за ползване на детска градина съгласно Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ихтиман за два последователни месеца от страна на родителите/настойниците”. Според чл. 33, ал. 1 от Наредбата „Децата могат да бъдат премествани през цялата учебна година от една в друга детска градина при наличие на свободни места, след подаване на писмено заявление от родителите /настойниците до директора на детската градина и след предоставяне на документ за платена такса от предходната детска градина. Липсата на такъв документ е основание детето да не бъде записано”.

Тези норми са незаконосъобразни и следва да бъдат отменени – първата изцяло, а втората отчасти – по следните съображения:

1. В чл. 7, ал. 1 от ЗПУО е възпроизведено основното /според чл.53, ал. 1 от КРБ/ и неотменимо /според чл. 57 от КРБ/ конституционно право на всеки български гражданин – правото на образувание. В чл. 3, ал. 2 от ЗПУО са установени и принципите , в съответствие с които се реализира образуванието, като част от тях са равен достъп до качествено образувание, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждането му.

Както чл. 29, т. 4 от Наредбата, така и чл. 33, ал. 1 от същата, в частта му въвеждаща изискване за предоставяне на документ за платена такса от предходна детска градина и свързана с това възможност да бъде отказано записване на детето в друга детска при непредставяне на такъв документ, противоречи на посочените по – горе норми от ЗПУО. Така е, защото отписването на дете от детска градина при неразплатени такси за ползването й за два последователни месеци и възможността на същото основание да бъде отказано записването му в друга детска градина не само накърнява неотменното право на образувание на децата, поставяйки спазването му в зависимост от изпълнението на финансови задължения от техните родители /настойници/.

Според чл. 58 от ЗПУО „децата в държавните, общинските и частните детски градини може да се преместват в други детски градини през цялата учебна година при наличие на свободни места”. Чл. 33, ал. 1 от Наредбата, в посочената му по-горе част, противоречи и на тази норма, като неправомерно ограничава регламентираното със закона право чрез въвеждането на допълнително, непредвидено то законодателя условие – родителите да представят документ за платена такса от предходната детска градина, а при непредставяне на такъв – изключва възможността за реализирането на законоустановено право.

2. Таксата за ползване на детска градина е местна такса /чл. 6, ал. 1, б. „в” от ЗМДТ/ и събирането й, при това с лихва, следва да се осъществява по установения от Закона за местните данъци и такси /чл. 9б във връзка с чл. 4, ал. 1-5, чл. 81 и чл. 92/, при нормативно предвидена възможност с разрешение на кмета задължението да се отсрочва до една година /чл. 9а, ал. 4/, а с разрешение на общинския съвет – и за срок по-голям от една година /чл. 9а, ал. 5/. Отписването на дете от детска градина при неразплатени такси за ползването й за два последователни месеца и отказа на същото основание детето да бъде записано в друга детска градина, на практика освен дължимата лихва, по недопустим начин въвежда допълнителни и непредвидени от закона неблагоприятни последици за нередовните платци. Поради това чл. 29, т. 4 и чл. 33, ал. 1 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ихтиман, в посочената му част, се намират в колизия и с чл. 9б във връзка с чл. 4, ал. 1-5, чл. 81 и чл. 92 от ЗМДТ.

Предвид гореизложеното действието на чл. 29, т. 4 и на чл. 33, ал. 1 /изречение първо, в частта му изискваща представяне на документ за пратена от предходната детска градина и изречение второ/ от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ихтиман са недопустими.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:

Общински съвет – Ихтиман, на основание чл.21, ал.1т.7 вр. т.23, вр. чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, реши:

В Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ихтиман :

1. Отменя чл. 29, т. 4

2. Отменя чл. 33, ал. 1 в частта „ и след предоставяне на документ за платена такса от предходната детска градина. Липсата на такъв документ е основание детето да не бъде записано”.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ