Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[11.05.2017]

О Б Я В А

Община Ихтиман обявява процедура за избор на партньорски организации за подаване на проектно предложение по интегрирана схема „Приобщаване на уязвими групи“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Партньори на община Ихтиман по горепосочената схема са следните организации:

• Неправителствена организация /НПО/;

• Работодател.

Изисквания на които трябва да отговарят партньорските организации:

1. За работодател:

1.1. Основна цел и сфера на дейност на организацията /работодател/ работеща на местно ниво – Мотивация и насърчаване трудовата реализация на безработни лица, Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда

1.2. Да има поне 6 месеца опит в управление/изпълнение на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези, включени в концепцията за проектно предложение – Наемане на безработни лица и осигуряване на възможност за трудова заетост

1.3. Да разполага с финансов капацитет за изпълнение на дейностите по проекта. Декларация за оборота през последните пет години към датата на подаване на документите.

Партньорите които бъдат избрани следва да извършват дейностите по проекта, за които са отговорни самостоятелно, а не да изпълняват ролята на посредник. Дейностите които се предвижда работодателите да изпълнят са: Дейности за активиране за включването на икономически неактивни лица на пазара на труда; осигуряване на възможност за трудова заетост; Наемане на лица от целевата група

Необходими документи за всички партньорски организации: Удостоверение за актуално състояние на кандидата, издадено не по-рано от 3 месеца преди крайната дата за подаване на документи. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за Търговския регистър, това обстоятелство ще се проверява по служебен път, съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за Търговския регистър.

В допълнение към гореизложените изисквания, кандидатите за партньори на община Ихтиман следва да отговаря и на следните условия:

1. Кандидатът е лице, със самостоятелна правосубектност, регистрирано и имащо право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство;

2. Кандидатът отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013;

Крайният срок за получаване на исканите документи е 19 май 2017 г.

Документите, подписани и подпечатани от представляващите организациите лица да бъдат изпратени сканирани по ел. поща на адрес: obshtina_ihtiman@mail.bg или на ръка в деловодството на община Ихтиман – гр. Ихтиман, ул. “Цар Освободител”, № 123.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ