Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[18.04.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2017 г.

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че на редовното заседание на Общински съвет - Ихтиман през м. май 2017 г. ще бъде прието решение за изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2017 г., както следва:

1. Ще бъде допълнена т. 1 на глава трета на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г. с ПИ № 152007 с НТП „нива“ и площ от 9.999 дка, находящ се в землището на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, община Ихтиман, Софийска област.

2. Ще бъде допълнена глава пета на Програмата със следния текст: „Община Ихтиман възнамерява да придобие чрез покупко-продажба правото на собственост върху ПИ № 300006 с НТП „пасище, мера“ и площ от 4.200 дка, находящ се в землището на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, община Ихтиман, Софийска област, собственост на наследниците на Крум Николов Мичев.“

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ