Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[20.03.2017]

ИНТЕРЕСНИ ЗАНИМАНИЯ В ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ” ПО ПРОЕКТ „ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА”

Община Ихтиман е бенефициент по проект „По-добро бъдеще за децата” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” и продължава да реализира заложените в проекта дейности. Проектът е насочен към преодоляване на проблема с интегрирането в образователната система на деца в предучилищна възраст от етнически малцинствени групи и ще продължава до началото на 2018 г. Партньор на Община Ихтиман в изпълнение на проектните дейности е Детска градина „Радост”. Участници в проектните дейности са децата и педагогическия персонал на детското заведение.

Малките възпитаници на Детска градина „Радост” заедно с техните учители успешно изпълняват заложените дейности по проект „По-добро бъдеще за децата”. С желание и ентусиазъм те активно участват в допълнителните занимания по български език и литература, в часовете в групите по интереси. В часовете по БЕЛ под ръководството на г-жа Илчева децата се запознаха със стихотворението „По бялата зебра”. Възприемането и заучаването на стихотворението, както и спазване правилата на уличното движение бе съчетано с участието им в дидактичната игра „По бялата зебра ти премини“ и подвижната игра „Шофьори”.

Запознаване с превозните средства по суша, вода и въздух, както и предназначението на всяко от тях, бе тема в час по български език при г-жа Димова. Малчуганите трябваше да вземат участие в подготвените практически задачи от учителя, да отгатват гатанки, да описват превозно средство и да оцветяват вагончета според мястото на звука „Г”. Постигнато бе разширяване на познанията им за превозните средства, запознаване с лексикалното значение на нови думи и художествени изрази.

Темата за Васил Левски, подготвена от г-жа Илчева намери достойно място в часовете по български език в Детска градина „Радост”. Запознаването с личността на Апостола на свободата и заучаването на стихотворението „Левски” допринесоха за изграждане на конкретна представа за Левски, възпитаване в децата на обич и признателност към делата на народните герои и будители.

В Групата по интереси „Обичаме природата” бе отделено внимание на опазване на детското здраве чрез полагане на грижи за чистотата на тялото, възпитаване на хигиенни навици у подрастващите. Темата „Зъбки и грижата за тях”, като и конкретно поставените задачи: запознаване децата със зъбките и грижата за тях; изграждане на навици и умения за използване на четка и паста за зъби; запознаване с четка и паста и правилното им използване в съчетание

с практическа дейност, създаде весело настроение у децата.

Удоволствие за децата е тяхната изява като актьори. В тази връзка от г-жа Лазарова бе проведена педагогическа ситуация по Български език и литература на тема „Дядо вади ряпа”. Избрани деца представиха театър на маса „Дядо вади ряпа” пред цялата група. Наблюдаващите театъра поставиха своите оценки за представянето на героите от приказката.

В Група „Заедно пеем и танцуваме” децата се докосват и до българския фолклор чрез различни инициативи. Под ръководството на г-жа Димитрова те бяха запознати с танца „Ръченица”. Целта на заниманието бе усвояване на хореографията на танца, заучаване на стъпките, постигане на синхрон между движение и музика, естетика на танца.

В хода на изпълнение на проектните дейности, малките участници в проекта проявяват все по-голям интерес към организираните занимания и с желание ги посещават.

Проект № BG05M2OP001- 3.001- 0069 „По-добро бъдеще за децата” е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ