Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[17.03.2017]

ОБЯВА

Община Ихтиман търси да назначи служител на длъжност Социален работник в „Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“, във връзка с изпълнението на проект „Община Ихтиман с грижа и подкрепа за независим живот”, Договор № BG05M9OP001-2.002-0195-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси„ 2014-2020 г. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

За да бъдат допустими за работа в центъра, кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания:

1. да имат навършени 18 години;

2. да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на услугите на центъра;

3. да имат завършено висше образование.

4. няма условията за стаж по специалността, стажа и опита се счита за предимство.

5. допълнителна квалификация и опит са предимство

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Желаещите кандидати подават пред Община Ихтиман следните документи:

Заявление /по образец/;

Автобиография;

Документ за самоличност /за справка/;

Копие на диплома за завършено образование;

Актуално свидетелство за съдимост

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се получат:

• в административната сградата на Община Ихтиман, деловодство;

Повече информация може да получите всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в стая №10 в Община Ихтиман или на тел. за информация 0724 82381 вътр.110 / ръководител проект Даниел Кацаров и координатор Цветелина Николова - Хаджийска.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ