Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[23.01.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Предстоящо приемане на правила и условия за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2017 / 2018 г.

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че на редовното заседание на Общински съвет - Ихтиман през месец февруари ще бъдат приети правилата и условията за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2017 / 2018 г. в съответствие с чл. 37о, ал. 1 и сл. от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Същите са съобразени с разпоредбите на Hаредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, както и Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

1. Правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд:

1.1. Пасищата, мерите и ливадите на територията на общината трябва да се опазват, да не се използват за други цели, освен при случаите, определени със закон, и да се управляват с оглед на запазване на биологичното разнообразие и съхраняване на възможностите на площите за паша при спазване на специалните закони и на нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени площи.

1.2. При пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, които се поддържат чрез косене, първата коситба се провежда в периода 30 юни до 15 август, а косенето се извършва ръчно или с косачки за бавно косене с посока – от центъра към периферията, а когато това не е възможно – от единия край към другия, като се използва ниска скорост. Окосената трева се изсушава и събира на купове или се изнася от парцела.

1.3. Свободна паша на животни върху пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд може да се извършва след последната коситба, като се спазва гъстота на животните до 1 животински единици на хектар. Животновъдите, които поддържат пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд чрез паша, поддържат гъстота на животинските единици от 0,3 до 1 животински единици на хектар.

1.4. В съответствие с епизоотичната обстановка на територията на общината и взетите мерки за ветеринарномедицинска профилактика върху пасищата, мерите и ливадите се провеждат необходимите мероприятия за ограничаване и ликвидиране на заразните болести по животните, включващи райониране на пасищата и водопоите, а при необходимост – забрана за тяхното използване, както и почистване и обеззаразяване на затревените площи.

1.5. Върху пасищата, мерите и ливадите при необходимост може да се построяват навеси при спазване на нормативните правила за застрояване в земеделските земи, доколкото последните не противоречат на Закона за опазване на земеделските земи и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

1.6. Ползвателите на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд организират тяхната охрана съобразно задълженията, произтичащи от правилата за ползването им, приети от общинския съвет, и договорите за индивидуално ползване.

2. Задължения за поддържане на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд:

2.1. Задължения на общината:

- Да осигурява безпрепятствено ползване на предоставените пасища, мери и ливади.

- Да предоставя периодична информация и методически указания на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на пасищата, мерите и ливадите.

2.2. Задължения на ползвателите:

- Да спазват приетите от общинския съвет правила за ползване.

- Да поддържат предоставените пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в добро земеделско и екологично състояние съгласно определените национални стандарти, като ги почистват от храсти и друга нежелана растителност, битови и строителни отпадъци и др.

- Да провеждат противоерозионни мероприятия, наторяване, засяване на фуражни смески и редовно окосяване за своя сметка.

- Да спазват установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и екологични норми и противопожарни правила.

- Да не ги ограждат и да не изграждат временни постройки върху тях. Изграждането на временни ограждения следва да се извършва след предварително съгласуване с общината.

- Да не променят начина им на трайно ползване.

- Да не ги използват за неземеделски нужди.

- Да изпълняват указанията на специализираните органи.

- Да не унищожават единични и групи дървета.

- Да не палят растителността в тях.

- Да не ги преотстъпват на трети лица.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ