Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[22.02.2017]

ПРОТИВОПОЖАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГНЕВИ РАБОТИ. ОПАСНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕПРАВИЛНОТО БОРАВЕНЕ С АПАРАТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГНЕВИ РАБОТИ

Извършването на огневи работи е процес свързан с отделянето на голямо количество топлина водещо до разтопяване на металите.Този процес е пожароопасен както по време на извършването му,така и след това до изстиване на метала. Ето защо противопожарните мерки, които се вземат трябва да са адекватни на всички фази от извършването на дадена огнева работа, както преди, така и по време и след завършването на огневите работи. При пожари, възникнали от огневи работи се нанасят не само материални щети, но се е стига и до човешки жертви, особено когато се заваряват или нарязват съдове за съхранение на горива, същите обикновено се предхождат от взрив.

Опасността се крие най-вече в причината, че хората, извършващите огневите работи няма нужната квалификация за това, не са запознати с мерките за пожарна безопасност, които трябва да бъдат спазени или се отнасят с небрежност към тази дейност.

Ето някои по-важни съвета, които могат да се дадат по това направление:

- Огневите работи се извършват със стандартни и технически изправни заваръчни апарати.

- На местата, където се извършват огневите работи, в зависимост от конкретните условия, се осигуряват уреди и средства за гасене на пожар - пожарогасители, негорими противопожарни одеяла, а при наличие на противопожарни кранове и хидранти - водопроводни линии.

- Работниците, участващи в извършването на огневи работи, трябва да са обучени за работа с уредите и средствата за гасене на пожар.

- Местата, където се извършват огневи работи, предварително се почистват от горими материали в радиус най-малко 5 метра, а от леснозапалими и взривоопасни материали - в радиус не по-малко от 20 метра. Когато горимите материали не могат да бъдат отстранени, те се защитават от топлината и искрите с негорими екрани, паравани или се използва вода.

- При наличие на условия за изпарения на леснозапалими и горими течности и газове се осигурява вентилация, която намалява концентрацията на парите най-малко два пъти под долната граница на взривяване, което се установява с анализ и протокол.

- При наличие на отвори в хоризонтални и вертикални прегради, същите се уплътняват с подходящи негорими материали.

Н. Найденова,

мл. инспектор

РСПБЗН - Ихтиман

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ