Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[09.02.2017]

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение от Тони Петров Кацаров, зам.-кмет на Община Ихтиман

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение от Тони Петров Кацаров, зам.-кмет на Община Ихтиман

(по чл. 6, ал.1от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда(Наредбата за ОВОС) - ПМС № 59/2003 г.(обн. ДВ. 6р.25/2003г.. последно из.м. ДВ. 6р. 94/2012г.)

1.Информация за възложителя:

Община Ихтиман

Седалище и адрес на управление: град Ихтиман, 2050, ул. „Цар Освободител „ № 123.

Лице за контакти: Тони Петров Кацаров, зам.-кмет , тел. 0889422922

Адрес за кореспонденция: гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123.

Уведомяваме, че Община Ихтиман е изготвила инвестиционно предложение за ”Проектиране и изграждане на собствен водоизточник на подземни води за водоснабдяване на стадион „Христо Ботев” на територията на парцел № I, кв.64, по регулационния план на град Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, община Ихтиман, област Софийска” (дейност, съгласно Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС).

Инвестиционното предложение включва: Проектиране и изграждане на собствен водоизточник на подземни води (тръбен кладенец) за напояване и оросяване на тревни площи на стадион „Христо Ботев”.

Стадионът се намира на територията на парцел № I, кв.64, по регулационния план на град Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, община Ихтиман, област Софийска. Имотът е общинска собственост. Околните земи представляват - урбанизирана територия, като не се налага изграждане на транспортни връзки до стадиона. В района на обекта няма защитени местности и природни забележителности. За поливане на тревните площи на стадион „Христо Ботен” ще се ползва вода от водовземно съоръжение на подземни води (тръбен кладенец).

2. Проектни данни за тръбния кладенец

Проектният тръбен кладенец ще има дълбочина 50 m и ще бъде изграден в подземното водно тяло: Порови води в Неоген - Кватернера – Ихтиманска котловина; (код BG3G00000NQ006).Параметри на исканото водовземане са :Qсд = 0,32 л/с = 27,41 м3/д; Qмакс. = 2,00 л/с = 7,2 м3/ч; Qгодишно = 10 006 м3/годишно.

В близост няма изградени собствени водоизточници на подземни води за питейно-битови цели и учредени СОЗ.

Дата на обявяване: 09.02.2017 г.

Дата на снемане: 23.02.2017 г.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ