Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[06.02.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман, Софийска област, на основание чл.28б, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), съобщава на всички заинтересовани лица , че е приет помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местност „Караджова махала”, с.Мухово, община Ихтиман, Софийска област.

Приетите планове се намират в общинска администрация Ихтиман, в сградата на техническа служба.

Съгласно чл.28б,ал.5 от ППЗСПЗЗ, в едномесечен срок от обнародване на обявлението, заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Ихтиман.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ