Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[24.01.2017]

ОБЩИНА ИХТИМАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР (ПО ЗАМЕСТВАНЕ)

Община Ихтиман обявява конкурс за избор на здравен медиатор (по заместване) със срок до завръщане на титуляра на длъжността

Необходими документи:

- Заявление (по образец)

- Декларация (по образец)

- Автобиография

- Мотивационно писмо

- Копие от диплома за завършено средно образование (задължително се представя дори кандидатът да има диплома за висше образование)

Образец на заявлението и декларацията се получава в деловодството на Община Ихтиман

Изисквания към кандидатите:

- Завършено средно образование

- Принадлежност към местна уязвима етническа общност

- Добро познаване на проблемите на общността и съпричастност

- Владеене на езика на общността

- Много добри комуникативни умения

- Умения за работа с компютър - (MS Word, Internet, електронна поща)

- Предимства: познания и/или опит в социалната и здравната сфера

Начин на провеждане на конкурса (в рамките на един ден):

Конкурсът ще се проведе от комисия, в която се включват представители на общината, на РЗИ, на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” и Областен отговорник на Здравните медиатори за София област, Общопрактикуващ лекар, представител на местната уязвима общност.

Конкурсът за здравен медиатор ще се осъществи на два етапа:

1.Първи етап -преглед на представените от кандидатите документи

2.Втори етап -провеждане на интервю с одобрените на първи етап кандидати

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Краен срок за подаване на документи: 17.00 часа на 28.02.2017г.

Документите се подават лично в деловодството на Община Ихтиман.

Дата на провеждане на конкурса: 1.03.2017г. от 10.30ч.

За контакти: 0724/82381 вътр. 109

Кратко описание на длъжността здравен медиатор

1. Подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги

2.Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби

3.Работа със здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата

4.Подпомагане при попълване на различни документи

5.Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура

Избраният от комисията кандидат за длъжността здравен медиатор следва да премине 14-дневно обучение, което ще се проведе София. Отсъствия от учебните занимания не се допускат.

Обучението на спечелилия конкурса ще започне през месец март 2017г.

Здравният медиатор е длъжен да участва в национални и регионални срещи на здравните медиатори и в обучения за повишаване на квалификацията си (един-два пъти годишно).

Конкурс, на който в рамките на събеседването се яви само един кандидат, ще се преобяви.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ