Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[30.11.2016]

ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ” ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ „ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА”

Община Ихтиман е бенефициент по проект „По-добро бъдеще за децата” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” и вече реализира заложените в проекта дейности. Проектът е насочен към преодоляване на проблема с интегрирането в образователната система на деца в предучилищна възраст от етнически малцинствени групи и ще приключи в началото на 2018 г. Партньор на Община Ихтиман в изпълнение на проектните дейности е ДГ „Радост”. Участници в проектните дейности са децата и педагогическия персонал на детското заведение. Те вече работят и отчитат положителни резултати по Дейност 3 от проекта с наименование „Допълнителна подготовка на деца от етническите малцинства в детската градина за постъпване в първи клас”. Целта на тази дейност е да се увеличат възможностите и улесни образователната интеграция на децата, които срещат затруднения с овладяване на учебния материал заради недобро владеене на български език. Във връзка с това, те заучават стихотворения на български език, учат се как да възприемат текст, да конструират прости изречения, правилно да изговарят думи на български език. Учителите запознават своите малки възпитаници с български народни приказки и огромен интерес сред тях предизвиква Театъра на маса и пресъздаването на избрано литературно произведение, където проличават театралните способности на малките. Положителен ефект дава и провеждането на дидактични игри „Кога какво казваме”, които допринасят за овладяване на етикетните форми на общуване по образец, провежданите разговори по картина.

В ДГ „Радост” сформираните групи по интереси, в изпълнение на Дейност 4 „Създаване на групи по интереси в областта на здравното и екологичното възпитание, фолклора, танците, изкуството, традиционните занаяти” изпълняват своите работни планове. Вече функционират групите „Заедно пеем и танцуваме”, „Заедно рисуваме и творим”, „Обичаме природата”. Целта, която си поставят преподавателите е да помогнат на децата в съхраняване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства, чрез изпълнение на песни и танци на етносите от региона, опознаване на бита и традициите със средствата на изобразителното и приложно изкуство, формиране на екологична култура и любов към природата, запознаваме с нейното богатство и разнообразие. В група „Заедно пеем и танцуваме” у децата се създава интерес и желание за общуване с народната музика. Те слушат и разучават подбрани за тях песни и се учат да ги изпълняват. Заниманията, които се провеждат в група „Заедно рисуваме и творим” включват работа с водни бои , апликиране на листа върху дърво. В група „Обичаме природата” малките природолюбители чрез беседи и практически упражнения вече са запознати с различните видове растения и грижите за тях.При реализиране на дейностите в групите по интереси успешно се съчетават традиционните с интерактивни методи на обучение и това засилва интереса за придобиване на нови знания у децата, гаранция за успешно реализиране на проектните дейности.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ