Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[15.11.2016]

СЪОБЩЕНИЕ

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2017 г.

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че на редовното заседание на Общински съвет - Ихтиман на 30.11.2016 г. ще бъде приета Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2017 г.

ПРОГРАМА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ –ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2017 г.

гр. ИХТИМАН

м. ноември 2016 г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата програмата отразява намеренията на Община Ихтиман за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г.

Тя съдържа:

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имотите – общинска собственост;

2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем или аренда, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия;

3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;

4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване;

5. други данни, определени от общинския съвет.

Глава втора.

ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1. Прогноза за очакваните приходи от управление на имотите – общинска собственост

А. Управление на общински имоти Прогнозен резултат в лв.

Отдаване под наем на помещения 10 000.00

Отдаване под наем на терени за разполагане на преместваеми обекти, отдаване под наем и аренда на земеделска земя 160 000.00

Концесия или наем на всички язовири 1 440.00

Отдаване под наем на общински жилища 7 000.00

ПРИХОДИ ОБЩО: 178 440.00

2. Прогноза за очакваните приходи от разпореждане с имотите – общинска собственост

Б. Разпореждане с имоти – общинска собственост

Продажба на имоти – общинска собственост 1 973 912.00

Учредени вещни права 2 000.00

Учредено право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по и през имоти – общинска собственост 3 000.00

ПРИХОДИ ОБЩО: 1 978 912.00

Всичко приходи – 2 157 352.00 лв.

3. Прогноза за очакваните разходи, свързани с придобиването, управлението разпореждането с имотите – общинска собственост

За технически дейности (скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти) 5 000.00

За оценки 6 000.00

За обявления 5 000.00

Придобиване на имоти /откриване на улици/ 15 000.00

Всичко разходи 31 000.00

Всичко разходи – 31 000.00 лв.

Глава трета.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЗА ПУБЛИЧНО – ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

1. Описание на имотите, които Община Ихтиман има намерение да предложи за предоставяне под наем или аренда

№ ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ИХТИМАН ПРЕДВИЖДА ДА ОТДАДЕ ПОД НАЕМ, АРЕНДА, КОНЦЕСИЯ

1. Помещения за лекарски кабинети и аптека в здравна служба – с. Вакарел

2. Помещения на кооперативен пазар – гр. Ихтиман, кв. 191

3. Петно № 5 в кв. 10, гр. Ихтиман

4. Помещение кв. 153, п. 35

5. Помещение в сграда на училище „Кирил и Методий“

6. Помещения за лекарски кабинети в бл. „Г” в нова болница

7. Отдаване под наем на общински апартаменти

8. Петно № 21, 32 кв.м, кв. 13, гр. Ихтиман

9. Петно № 6, 38 кв.м, кв. 13, гр. Ихтиман

10. Петно в ПИ № 2566, кв. 187, гр. Ихтиман

11. Петно № 9, № 20, кв. 13

12. Петно, 35 кв.м, м/у кв. 79 и кв. 84 и ул. „Цар Освободител“, гр. Ихтиман

13. Хижа в местността „Шиндар“

14. Петно в кв. 191, УПИ І – 9 кв. м

15. УПИ VІІ и УПИ VІІІ в кв. 15, с. Мухово

16. ПИ № 30 – „Пчелина” – с. Венковец

17. Земеделска земя – ПИ № 030172 в землището на с. Полянци

18. Земеделска земя – ПИ №№ 155004, 029009, 030111, 036013, 033012, 033021, 034053 и 076044 в землището на с. Белица

19. Земеделска земя – ПИ №№ 133015 и 133016 в землището на с. Вакарел

20. Помещение за поща, училище, с. Живково

21. Пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ

22. Всички язовири

2. Описание на имотите, които Община Ихтиман има намерение да предложи за продажба

№ ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ИХТИМАН ПРЕДВИЖДА ЗА ПРОДАЖБА

ИМОТИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

1. Всички апартаменти без резервните

2. УПИ ІІ-2, кв. 1, УПИ VІ-112, кв. 12, и УПИ VІІ, кв. 13, с. Мухово

3. Училище кв. 32, кв. 38, УПИ №№ XVI, XVII и XVIII, с. Живково

4. УПИ ХІІ-310, кв. 30 и трафопост в ПИ № 051006, с. Стамболово

5. УПИ XII-1, кв. 5, с. Нейкьовец

6. УПИ V, кв. 23, с. Селянин

7. УПИ I-344, кв. 13, с. Бърдо

8. УПИ ХІ, кв. 5, с. Белица

9. 8 бр. УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІ и VІІІ, кв. 54, с. Черньово

10. УПИ VІІ, кв. 35, 730 кв.м, с. Веринско

11. ПИ № 364, 785 кв.м, кв. 31, с. Вакарел

12. УПИ ІV-220, кв. 12, с. Пауново /съсобствен/

13. ПИ №№ 156 и 187 по плана на новообразуваните имоти на мах. Бальовци

14. гр. Ихтиман:

• кв. 65: Сграда в болницата

• кв. 65: УПИ ХХVІІ, ХХVІІІ, ХХІХ, ХХХ и ХХХІ

• кв. 209: УПИ ІХ-2171

• кв. 210: УПИ ХVІ-2171

• кв. 141: Здравна служба, УПИ І; УПИ Х – общ.

ИМОТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

15. Землище на с. Вакарел

ПИ №№ 076001, 062033, 553001, 682131, 224025, 224026, 224030, 056009, 251008, 251015, 252004, 252006, 252007, 252009, 252010, 252012, 262026, 262037, 262041, 262042, 262043, 262045, 262047, 263005, 263008, 263010, 263018, 263019, 263020, 263023, 263025, 263026, 263027, 263028, 263029, 263032, 263034, 263035

16. Землище на с. Бузяковци

ПИ №№ 000597, 020006, 020011, 020070, 035167

17. Землище на с. Пауново

ПИ № 061029

18. Землище на с. Мухово

ПИ №№ 364009, 364010, 666015, 683023, 683029, 684015, 684047, 406009, 211014, 211028, 212002, 212003, 212005, 212008, 245003, 247001, 247002, 247003, 293014, 293015, 293016, 295022, 295023, 302001, 211016, 211017, 211027

19. Землище на с. Веринско

ПИ №№ 199422, 199376, 199378

20. Землище на с. Боерица

ПИ №№ 018032, 131001

21. Землище на с. Стамболово

ПИ № 019014

22. Землище на с. Белица

ПИ №№ 043012, 043014

23. Землище на с. Бърдо

ПИ №№ 184007, 184008, 184009, 184010, 184011, 184018, 184020

24. Землище на с. Живково

ПИ № 046472

25. Землище на гр. Ихтиман

ПИ №№ 059071, 082004, 014004, 043033, 043037

26. ОПС

27. Придаваеми места

Глава четвърта.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, С ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА НУЖДИТЕ И ВИДА НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ЖЕЛАЕ ДА ПОЛУЧИ В ЗАМЯНА

Община Ихтиман няма намерение да извършва замяна на земи от общинския поземлен фонд срещу имоти на граждани или юридически лица към момента на приемане на настоящата програма.

Глава пета.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ

Община Ихтиман възнамерява да придобие недвижим имоти – частна държавна собственост, съставляващ ПИ № 35 в кв. 153 по плана на гр. Ихтиман, чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост.

Глава шеста.

ДРУГИ ДАННИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Глава седма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата програма се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2015 – 2019 г. Имотите в програмата не са определени за възстановяване и/или обезщетяване на бивши собственици съгласно становище на Общинска служба по земеделие – Ихтиман. По своята същност програмата е отворен документ и може да бъде актуализирана през годината.

Документите за заседанието, в.т.ч. проектът на програмата, са достъпни в рублика "Общински съвет", подрубрика "Преписки", на електронния портал на Община Ихтиман.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ