Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[19.10.2016]

ЖИЛИЩНОТО ОБНОВЯВАНЕ – 100% БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ДО 2017 Г.

На 18 октомври в Заседателната зала на IV етаж в сградата на Община Ихтиман се състоя разяснителна среща с граждани, интересуващи се от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. „Идеята е да подтикнем хората да проявят инициативност, за да се обновят повече блокове в града. От Вашата активност и инициативност зависи да намалите потреблението на енергия във Вашите домове и повишите енергийната ефективност в жилищния сектор” – каза в началото на срещата инж. Тони Кацаров, зам.-кмет на общината. Присъстващите се запознаха с новостите в Програмата, даващи възможност на повече сдружения на собственици да участват в целевото финансиране. Финансовата помощ е в размер на 100 % до 2017 г., включително. Община Ихтиман продължава да набира заявления от сдружения на собствениците за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Програмата.

На множеството въпроси, зададени от присъстващите, отговориха г-н Любен Пехливанов - външен експерт, инж. Тони Кацаров и г-жа Росица Клисарска – представители на Община Ихтиман, към които можете да се обърнете за съдействие.

Кои са новите моменти? В обхвата на Програмата освен многофамилните жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящи кофражи и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, допустими за финансиране са и:

- многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им - на три или повече етажа от минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;

- многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г. на три или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

Обръщаме внимание, че съгласно изискванията, инвестициите за сградите ще бъдат приоритизирани като ще се дава предимство на най-старите и големи панелни сгради, както и на сгради с доказани сериозни конструктивни проблеми.

През 2016 г. Община Ихтиман ще разглежда заявления за кандидатстване на всички допустими сгради по Програмата при спазване на изискването за отдаване на приоритет по гореописания ред. Подписването на договори за целево финансиране ще се извършва съобразно разполагаемия финансов ресурс по Програмата.

Следва да имате предвид, че изпълнението на дейности по сградите, които ще бъдат одобрени и ще имат подадени искания към Българска банка за развитие (ББР) за сключване на договори за целево финансиране през 2016 г., може да започне през 2017 г., след като са сключени договорите за целево финансиране, както и при наличен финансов ресурс по Програмата.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ