Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[04.10.2016]

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”

Днес в Аула Максима на Средно училище „Христо Ботев“, гр. Ихтиман се проведе пресконференция по проект № BG05M2OP001-3.002-0070 „ПОДКРЕПА“. Проектът се финансира по процедура BG05М20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Бенефициент по проекта е Средно училище „Христо Ботев“, гр. Ихтиман, а партньори са Община Ихтиман и Народно читалище “Слънце-1879”, гр. Ихтиман. Общата стойност на проекта е 200 297,78 лева, от които 70 253,11 лв. европейско и 30 044,67 лв. национално съфинансиране.

Ръководителят на проекта г-жа Иванка Пелтекова, директор на СУ "Христо Ботев" предостави информация за основните цели на проекта - постигане на значими и устойчиви резултати в сферата на образователната интеграция в рамките на училището, както и на цялата община Ихтиман.

Проектът ще подпомогне учениците, произхождащи от етническите малцинства да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна социална и творческа реализация чрез: подобряване на условията за равен достъп до училищно образование, засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес в СУ „Христо Ботев", в което се обучават интегрирано ученици от ромски етнос, допълнителни занимания с ученици, за които българският език не е майчин за компенсиране на пропуските при усвояване на учебния материал, взаимно опознаване на учениците от ромски етнос и възпитаването им в дух на толерантност, създаване на условия за успешна социализация на учениците от етническите малцинства, включване на родителите в образователния процес, преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ