Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[14.09.2016]

СЪОБЩЕНИЕ

Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2016 г. и на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Ихтиман

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че на редовното заседание на Общински съвет - Ихтиман на 30.09.2016 г. ще бъдат приети решения за допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2016 г., както следва:

Ще бъде допълнена т. 2 на глава III на Програмата с ПИ № 505013 с площ от 9.625 дка, находящ се в землището на с. Мухово, ЕКАТТЕ 49450, община Ихтиман, Софийска област.

В Програмата ще бъде включен и УПИ I /"Бърза помощ"/ в кв. 65"б" по плана на гр. Ихтиман.

На заседанието ще бъде прието и решение за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Ихтиман с оглед определянето на местния данък за таксиметров превоз на пътници.

Документите за заседанието са достъпни в рублика "Общински съвет", подрубрика "Преписки", на електронния портал на Община Ихтиман.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ