Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[26.09.2016]

ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ

ОТ 26.09.2016 г. ДО 30.09.2016 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, В ОБЩИНА ИХТИМАН СТАРТИРА КАМПАНИЯ ПО НАБИРАНЕ НА ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛЗВАТ СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ”, СЧИТАНО ОТ 05.10.2016 Г. ДО 31.12.2016 Г.

КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ТРЯБВА ДА ПРИНАДЛЕЖАТ КЪМ НЯКОЯ ОТ СЛЕДНИТЕ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

• ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА НА МЕСЕЧНО ПОДПОМАГАНЕ ПО РЕДА И УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 9 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ;

• ЛИЦА С ДОКАЗАНА ЛИПСА НА ДОХОДИ И БЛИЗКИ, КОИТО ДА СЕ ГРИЖАТ ЗА ТЯХ;

• САМОТНО ЖИВЕЕЩИ ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА, ПОЛУЧАВАЩИ МИНИМАЛНИ ПЕНСИИ /ПЕНСИИ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ; ПЕНСИИ ЗА ИНВАЛИДНОСТ; НАСЛЕДСТВЕНИ ПЕНСИИ; ПЕНСИИ, НЕСВЪРЗАНИ С ТРУДОВА ДЕЙНОСТ /;

• СКИТАЩИ И БЕЗДОМНИ ДЕЦА И ЛИЦА.

ЛИЦАТА, ПОПАДАЩИ В ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ, СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ИХТИМАН НЕ ПО-КЪСНО ОТ 30.09.2016 Г.

ПОДБОРЪТ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ ОТ КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА В СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”.

• ТРАПЕЗАРИЯТА Е В СГРАДАТА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ НА УЛ. “ЙОРДАН ЦОНЕВ” №23А

• ЗАЯВЛЕНИЯ – ДЕКЛАРАЦИИ СЕ ПОЛУЧАВАТ ОТ ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ИХТИМАН ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН.

ЗАБЕЛЕЖКА: ЛИЦА, ПОЛЗВАЩИ ПОДОБЕН ТИП УСЛУГИ НА ДРУГО ОСНОВАНИЕ, ВКЛЮЧВАЩИ ХРАНЕНЕ, НЕ СЕ ДОПУСКАТ КАТО КРАЙНИ ПОЛЗВАТЕЛИ.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ