Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[10.08.2016]

ОБЩИНА ИХТИМАН С ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО ОП”НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”

На 09.08.2016г. бяха връчени договорите на одобрените бенефициенти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Договорите са подписани от министъра на образованието и науката Меглена Кунева, която е и ръководител на Управляващия орган.

Община Ихтиман с проектно предложение BG05M2OP001-3.001-0069 „По-добро бъдеще за децата” по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ е сред бенефициентите, получили одобрение. Размерът на безвъзмездната финансова помощ възлиза на стойност 211 885.30 лв., от които 180 102,50 лв. европейско и 31 782,80 лв. национално съфинансиране. Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца, а партньори на Община Ихтиман са ЦДГ”Радост” - гр. Ихтиман и СНЦ „Национално сдружение Наука” - гр. София.

Общата цел на проекта е да осигури условия за успешно включване и елиминиране на предпоставките за отпадане от образователната система на децата от етнически малцинства в общината, като едновременно с това се създаде среда за съхраняване и развитие на културната идентичност на общностите и се предостави по-добър шанс за социална реализация.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ