Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[18.08.2016]

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление

Във връзка с чл.61, ал.3 от АПК,

по повод съобщение изх.№ 95.00-163/18.08.2016 г.

за издадена заповед № 950/17.08.2016 г.

Техническа служба при Община Ихтиман на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица , че със заповед №950/17.08.2016 г. на кмета на Община Ихтиман е одобрен проект за ПУП-ИПР за поземлен имот пл.№ 1824, включен в УПИ XXI „Социално здравни дейности”, кв.65, по плана на гр. Ихтиман, като се отделя част от УПИ ХХI „Социално здравни дейности” и се образува нов квартал 65 б. Образуват се нови улици с нови о.т. 140а-140б-141а с ширина 6 м. Образува се ново УПИ I с отреждане за „Бърза помощ” с площ от 2040 кв.м. Част от терен „озеленяване” в кв.65, който се ползва за паркинг се придава към улица „Шипка”.

От УПИ ХХI „Социално здравни дейности” в кв. 65 се образуват нови УПИ с №№: УПИ ХХI „Социално здравни дейности” с площ от 12403 кв.м., УПИ ХХVII „за обществено обслужване” с площ от 1097 кв.м., УПИ ХХVIII „за обществено обслужване” с площ от 1362 кв.м., УПИ ХХIX ”за обществено обслужване” с площ от 501 кв.м., УПИ XXX „за обществено обслужване” с площ от 628 кв.м., УПИ XXXI „за обществено обслужване” с площ от 4752 кв.м. Образува се улица тупик /задънена улица/ с о.т. 139а-139б с шир. 6 м. Образуват се две алеи с ширина 4.50 м. Част от озеленяване се унищожава съгласно актуализиран кадастър – паркинг и улица. Съществуваща сграда котелно с прилежаща площ от 1353 кв.м. се придава към УПИ I „Здравен комплекс”, кв.65. Образува се нов УПИ I „Здравен комплекс” с площ от 15510 кв.м.

Проектът се намира в Дирекция „Специализирана администрация”, в сградата на техническа служба на Община Ихтиман.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез общинската администрация до Административен съд – София област.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ