Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[14.07.2016]

СЪОБЩЕНИЕ

Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2016 г.

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че на редовното заседание на Общински съвет - Ихтиман на 29.07.2016 г. ще бъдe прието решение за допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2016 г., както следва:

Ще бъде допълнена глава шеста на Програмата със следния текст: "Община Ихтиман възнамерява да дари ПИ № 061553, находящ се в землището на с.Живково, ЕКАТТЕ 29338, община Ихтиман, Софийска област, на НКЖИ за изпълнение на обект "Изграждане на нови ТПС /тягова подстанция/ Казичене, ТПС Ихтиман и модернизация на ТПС Белово".

Документите за заседанието са достъпни в рублика "Общински съвет", подрубрика "Преписки", на електронния портал на Община Ихтиман.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ