Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[04.07.2016]

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2016 г.

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че след 14 дни от публикуването на настоящото съобщение ще бъде прието на подписка решение на Общински съвет - Ихтиман за изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2016 г., както следва:

Текстът на глава четрърта на Програмата ще придобие следната редакция: „Община Ихтиман възнамерява да извърши замяна на поземлени имоти №№ 074013, 102068, 102235 и 102243 – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, община Ихтиман, Софийска област, за поземлен имот № 088013 – собственост на Народно читалище „Слънце – 1879“ – гр. Ихтиман, находящ се в землището на гр. Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, община Ихтиман, Софийска област. Намерението е обусловено от необходимостта от промяна на предназначението на имота – собственост на читалището, за неземеделски нужди за жилищно застрояване с оглед на разширяване на строителните граници на урбанизираната територия, представляващо въпрос от изключително обществено значение с оглед на демографското разрастване на кв. „Изток“, непосредствено граничещ с имота.“ Във връзка с това ще бъде отменена т.2 на решение № 95 от 31.03.2016 г. на Общински съвет – Ихтиман.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ