Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[20.07.2016]

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с чл.61,ал.3 от АПК,

по повод съобщение изх.№95.00-203/20.07.2016 г..

за издадена заповед №815/19.07.2016 г.

Техническа служба при Община Ихтиман на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица , че със заповед №815/19.07.2016г. на кмета на община Ихтиман е одобрен проект за ПУП-изменение на кадастрален и регулационен план на с.Черньово , като се изменя улична регулация както следва: Унищожава се улица с о.т. 15-16-17 и се обособява нова улица с о.т. 13-18. Заснето е кадастрално съществуващо трасе на асфалтов път между нови о.т. 15-17а и о.т. 15-94а. Унищожава се улица ,която не е изпълнена между нова о.т. 15 – и съществуваща о.т. 97 ,като тя е част от УПИ I ”Спортен терен”. Образува се нов квартал 54 с актуализиран кадастър за съществуващо на място дере с отреждане за „Озеленяване”. От кв.54 „ за Жилищно строителство „ се обособяват УПИ с №№ :УПИ I с площ от 439 кв.м., УПИ II с площ от 508 кв.м., УПИ III с площ от 611 кв.м., УПИ IV с площ от 841 кв.м., УПИ V с площ от 412 кв.м., УПИ VI с площ от 483 кв.м., УПИ VII с площ от418 кв.м., УПИ VIII с площ от 861 кв.м. Актуализира се площта на УПИ I ”За парк” в кв.28/нов/ с площ от 9811кв.м. Актуализира се площта на УПИ I ”Спортен терен ” в кв.49/нов/ с площ от 10852 кв.м. Двата квартала са разделени от алея ,която е с площ от 281кв.м. Имот пл.№402 се отрежда за „Озеленяване”.

Проектът се намира в Дирекция „Специализирана администрация” , в сградата на техническа служба на община Ихтиман.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез общинската администрация до Административен съд –София област.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ