Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[08.07.2016]

РАЗЯСНИТЕЛНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

На 7 юли в заседателна зала на IV етаж в административната сграда на Община Ихтиман се състоя разяснителна среща, на която бяха поканени домоуправители на жилищни блокове, които имат интерес към Национална програма за енергийна ефективност.

Инж. Тони Кацаров, зам.-кмет на Община Ихтиман откри срещата и представи пред събралите се граждани г-н Василев, експерт от холдинг, работещ по изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. „Вече работим в градовете Сливница, Годеч, Самоков, Костинброд и Златица. Процедурата по кандидатстване не е лека и изисква време от създаването на сдружение на собствениците до одобрението и подписването на „Споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност” – каза той в началото.

„Около 50 % от енергията, използвана преди това в домакинствата, ще бъде спестена – увери г-н Василев. Създаването му не поражда други права и задължения за собствениците, освен получаване на безвъзмездна финансова помощ по програмата. Не остава много време, освен това са дадени нови методически указания, които са публикувани на страницата на МРРБ.” Съгласно указанията, на всяка сграда следва да се извърши техническо обследване и обследване за енергийна ефективност, изготвя се инвестиционен проект, който се одобрява и се издава разрешение за строеж, след което се стартира със строителните и монтажни работи. В рамките на програмата е посочено изрично извършването на авторски и строителен надзор, а в допълнение - програмата изисква и упражняване на инвеститорски контрол. Всички тези дейности са предвидени в Програмата и разходите за тях, включително за строителния надзор, са допустими за финансиране от самата програма.

„Общината се явява посредник и ако искаме да направим нещо в посока визия на града и енергоспестяване, трябва да сме готови със споразуменията до края на годината – уточни инж. Кацаров.- Да не забравяме, че проектите ще се одобряват до изчерпване на финансовия ресурс, който е 2 млрд. лева.”

Основната цел на проекта за Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е да реновира многофамилни сгради, с цел да се допринесе за по-висока степен на енергийна ефективност и намаляване на разходите за енергия, подобряване на експлоатационните характеристики и удължаване на полезния експлоатационен период на сградите и осигуряване на условия за жизнената среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ