Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[07.07.2016]

ПОЖАРНАТА ОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ. УСТРОЙВАНЕ НА СКЛАДОВЕ ЗА ЗЪРНО И ФУРАЖ

Пожарната опасност за житно-зърнените култури започва с настъпването на восъчната им зрялост. Всяка небрежност с огъня или искра от машини, електрически кабели, проводници и гръм може да причини стихиен пожар. За кратко време могат да бъдат опожарени стотици декари житно-зърнени култури, скъпа селскостопанска техника, гори или тонове фураж. За да не се допускат материални и човешки загуби по време на прибиране на житно-зърнените култури и тревния фураж, трябва всички участници в жътвената кампания да се запознаят с Наредба №Із-1053/19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и строго да спазват противопожарните изискванията залегнали в нея.

Голяма е отговорността на механизаторите и водачите на моторни превозни средства. Те трябва да започват работа на полето само след като масивът е разпарцелиран, а машините се намират в пълна техническа и пожарна безопасност. Селскостопанските машини и другата техника се комплектуват с необходимите противопожарни уреди и съоръжения. По време на работа е необходимо машините да се движат между откосите от слама, да не спират между тях и да не се допускат боксуване на автомобилите при движение през стърнищата, фуражните площадки и до купите от груб фураж. Те трябва да поддържат ред и чистота на работните места и своевременно да почистват двигателите, акумулаторите, искрогасителите, гориво- и маслопроводите, електрическите проводници и други уязвими в пожарно отношение възли от наслоения прах, горими растителни отпадъци, масло и др.

Паленето на сухи треви и стърнища е основна причина за възникването на пожари в полския фонд, поради което напомняме, че нормативните актове категорично забраняват това. На нарушителите ще се търси административно-наказателна отговорност!

Уведомяваме всички, които ще вземат участие в жътвена кампания 2016 г., че тази година до участие в жътвената кампания 2016 г. ще се допуска само земеделска техника, която е получила „Становище за допускане на земеделска техника до участие в жътвена кампания” Приложение № 26 към чл. 33, ал. 1, т. 4 от Наредба № 8121з-882/2014 г. обн. ДВ бр. 100/2014. Същото се издава на основание подадено Искане до органите за ПБЗН, представен документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 4 на стойност 27 лв. и копие на документ от извършен годишен или периодичен технически преглед на земеделската техника. Необходимо е да се знае, че Становището се издава в срок от 14 дни от датата на получаване на Искането, но не по-малко от 8 работни дни.

Н. Найденова, мл. инспектор,

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ