Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[19.05.2016]

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ” С. ВАКАРЕЛ С ОДОБРЕН ПРОЕКТ „ДЕЦАТА И ПРИРОДАТА”

Проектът е разработен в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда 2016 г.” и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата – и аз участвам”. Целта на кампанията е да се повиши екологичната култура и се следват съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда, както и да се насърчи участието с доброволен труд на гражданите и младите хора в създаването на по-добра жизнена среда.

От постъпили 638 проекта за одобрение от комисията, Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева подписа одобрение за финансиране от ПУДООС за 115 проектни предложения, между които се нарежда и детското заведение в с. Вакарел. Сумата за реализирането на проекта възлиза на 4 981,86 лева.

Положителните промени в околната среда при активното участие на децата, на техните учители и родители биха благоприятствали постигането на хармонично единство между човека и природата. Естетически оформеният и подреден двор на детската градина е най-подходящото място за опознаване и контакти на децата от 3 до 7-годишна възраст със заобикалящата ги природна среда. Тук те могат да наблюдават промените на явленията в живата и неживата природа, да овладяват знания за значимостта на природните обекти и необходимостта от грижи от страна на човека. Чрез обогатяване на знанията и на представите, и особено чрез участие в трудови дейности, съобразени с детските възможности и интереси, у децата се формират основите на позитивно отношение към околната действителност.

Образователният процес в детската градина благоприятства положителния аспект при съприкосновението на децата с природата и възможностите за трансфер на придобития детски опит в нови и различни условия. Нашият проект предвижда двора на детската градина да бъде почистван от отпадъци, площите да се оформят и засеят, да се залесят с дървесни видове и храсти, да се изработят и монтират кошчета за отпадъци и градински пейки, като място за отдих.

Начинът за разделното събиране на отпадъците ще представлява нова и достъпна дейност за децата от ЦДГ „Слънчеви лъчи”.

Целите на проекта са:

1. Оптимизиране на взаимодействието „Детска градина - дете - природна среда, чрез подобряване на съществуващите материални фактори и педагогически процес”.

2. С минимални средства, но с огромно желание и доброволен труд да се промени облика на детското заведение и да се възпита у децата необходимост от съхраняване и опазване на природните дадености.

Задачите на проекта са:

1. Да се проучи и подобри екологичната обстановка в района на детската градина в съответствие с европейските стандарти.

2. Да се постигне естетизация и благоустройство на зелените площи за игри и спортни дейности.

3. Да се акцентира върху полагане основите на екологична култура у децата чрез подходящи възпитателно–образователни дейности.

4. Да се ангажира кварталната общественост за недопускане на замърсяване на микрорайона.

5. Да се въведе разделно събиране на отпадъците.

Дейностите по проекта включват

1. Утвърждаване на организационна система за реализация на Проекта, съобразно целта, задачите, актуалността му, очакваните резултати и финансовата обезпеченост.

2. Изграждане на екип от съмишленици, включващ учители, училищно настоятелство, представители на обществеността. Определяне на правата и отговорностите на участниците.

3. Образователно – възпитателни дейности:

- с децата – екологична насоченост на педагогическото взаимодействие в различните образователни направления: Ориентиране в социалния свят; Ориентиране в природата, Художествена литература, Изкуство, Трудова и конструктивно-техническа дейност, Физическа култура; Организиране на тематични изложби, конкурси, тържества; Интегриране на задачи, свързани с екология и безопасно движение.

- с техните семейства – седмица на „Отворените врати” в детската градина за родители, открити педагогически ситуации, празници и др.

Ще бъдат отчетени и резултатите от проекта, както и популяризиране на опита чрез изготвяне на информационно табло и изложба в Община Ихтиман.

Какво е значението на проекта?

1. Възпитаване у децата от най-ранна детска възраст на грижовно отношение към природните обекти, на любов и възхищение от красотата и чистотата.

2. Чрез по-широко общуване с природата да се промени поведението на подрастващите към природните и материалните ресурси, отпадъците да се събират разделно и да се предават на определените за целта места.

3. Подобряване на здравословното състояние и на физическата дееспособност на децата чрез удължаване престоя им на открито при организираните дейности, игри, физкултурни прояви и достъпен за детската възраст труд.

4. Включване на кварталната общественост в съвместни действия за подобряване опазването на материалната база на детската градина.

5. Подобряване естетическия вид на двора на детската градина.

6. Осъществяване на контрол върху опазване на постигнатото благоустрояване на микрорайона.

МОСВ и ПУДООС изказаха своята благодарност на всички участници в Националната кампания „ Чиста околна среда – 2016г.“ на тема „Обичам природата и аз участвам“ за тяхното старание, креативност и съпричастност към идеята за еднa по-красива и подредена България!

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ