Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[22.04.2016]

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩА ЕПИЗИООТИЧНА КОМИСИЯ НА ОБЩИНА ИХТИМАН

П Р О Т О К О Л

от заседание на постоянно действаща Епизиоотична комисия на Община Ихтиман

Днес 21.04.2016 г. на основание Заповед № 420/18.04.2016 г. на Кмета на Община Ихтиман и във връзка с заповед № 780/14.04.2016 г. на Директора на ОДБХ – София област и писмо с вх.№ 06.00-102/20.04.2016 г. от Областна администрация - Софийска област се проведе заседание на Общинската епизоотична комисия в сградата на общината.

На срещата присъстваха:

1. инж.Чавдар Атанасов – ст. експ. „СА” – Община Ихтиман;

2. Васил Михайлов – ст. експ. „СА” – Община Ихтиман;

3. д-р Генади Генадиев – ОВЛ – Ихтиман;

4. инсп. Стефан Зашев - мл.експ. „ИКОС”;

5. Антон Манов – лесничей – ТП „ДГС” Ихтиман;

6. Любомир Христов – кмет на с. Живково;

7. собственици на животновъдни обекти с ЕПЖ.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на мерки за минимизиране на риска от проява и разпространение на болестта заразен нодуларен дерматит на територията на общината.

Докладва: д-р Генадиев

2. Други.

Заседанието бе открито от г-н ЧавдарАтанасов, който запозна членовете с точките от дневния ред и поясни, че епизоотичната комисия е свикана във връзка с чл.128 от ЗВМД и заповед № 780/14.04.2016 г. на Директора на ОДБХ – София област и писмо с вх.№06.00-102/20.04.2016 г. от Областна администрация - Софийска област.

След това предложи комисията да премине към разглеждане на точките от дневния ред.

По първа точка беше дадена думата на д-р Генадиев.

Д-р Генадиев запозна членовете на комисията с актуалната епизоотична обстановка в страната по отношение на болестта заразен нодуларен дерматит, начини на предаване, разпространение, мероприятия и контрол. Има огнища и в област Пловдив. Голяма е вероятността за поява на наша територия.

Д-р Генадиев заяви, че заболяването е изключително опасно. Разпространението става механично чрез мухи, комари и други насекоми. Има ваксина. Поръчани са първите бройки от ваксината. Нанася големи икономически загуби. Необходимо е да се извърши пръскане на животните и пасищата.

Собствениците на Ж.О. зададоха въпроси, на които им беше даден отговор от д-р Генадиев.

Г-н Чавдар Атанасов предложи така изложените мерки за профилактика да бъдат приети от комисията.

Мерките се приеха с единодушие от комисията и се взеха следните решения:

Р Е Ш Е Н И Е № 1

На осн. чл. 128 от ЗВД да се вземат конкретни мерки за предотвратяване на проникването на болестта на територията на общината.

Р Е Ш Е Н И Е № 2

I. За извършване на профилактика и контрол на болестта заразен нодуларен дерматит се забранява:

1. Придвижването на ЕПЖ с изключение на тези които са предназначени за клане по необходимост.

II. Да се осъществява стриктен контрол върху движението на животни на територията на цялата община.

III. РУП – Ихтиман да засили контрола върху транспортните средства превозващи животни. При констатиране на нарушение да уведомяват официалния ветеринарен лекар на територията на Община Ихтиман.

IV. Кметовете и кметски наместници на територията на общината да проверяват за нерегламентирано придвижване на ЕПЖ и уведомяват официалния ветеринарен лекар на територията на Община Ихтиман.

1. Да разпространяват изготвените информационни материали, предоставени от ОДБХ – София област;

2.Да организират провеждане на профилактични мероприятия в сметища и зелени площи;

3. Определят терен за умрели животни съгл. нормативните актове в тази област.

V. Собственици на животновъдни обекти да засилят мерките за:

1. Биосигурност - забрана до фермите на външни лица и животни;

2. Извършване на периодична дезинфекция на фермите;

3. Предотвратяване на навлизането на насекоми в оборите;

4. Информират вет. лекар при съмнение за заболяване или смърт.

VI. ТП ДГС –Ихтиман и ЛРС „Сокол” Ихтиман незабавно да уведомяват ОДБХ – София област за наблюдавани промени в здравословното състояние на диви животни или за намерени трупове.

0884/645337, 0887/804100 д-р Генади Генадиев - Ихтиман

Изготвил протокола:

Чавдар Атанасов,

ст. експерт „ПОС”

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ