Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[19.04.2016]

ДА БЪДАТ ПРИЛОЖЕНИ МЕРКИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ЗАРАЗЕН НОДУЛАРЕН ДЕРМАТИТ В СОФИЙСКА ОБЛАСТ РЕШИ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

Превантивни мерки за намаляване на риска от появата на заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни в Софийска област бяха приети на днешното заседание на Постоянно действащата епизоотична комисия. Поводът за тях е възникването на огнища на болестта в съседна Гърция и Турция, а от там и в две села в община Димитровград, област Хасково.Участниците в заседанието бяха приветствани от Областния управител г-жа Росица Иванова и нейният заместник – г-н Емил Атанасов, който е и председател на Постоянно действащата епизоотична комисия.

В началото на заседанието д-р Пенчо Каменов – директор на Областната дирекция по безопасност на храните-София област запозна присъстващите с движението на заразния нодуларен дерматит до България и със симптомите,с които се проявява. Той представи и предприетите до момента превантивни мерки на национално ниво. Директорът на ОДБХ подчерта, че рискът от разпространяване на заболяването не бива да се подценява, тъй като то се разпространява изключително бързо и е устойчиво във времето. Ветеринарномедицинските власти успокояват, че заразният нодуларен дерматит не е опасен за хората нито при контакт със заразен добитък, нито при консумация на продукти от болни животни.

Заболяването е вирусно, силно заразно и засяга едрите преживни животни. Характерни симптоми за него са треска и изрив от възловидни образувания по кожата, както и намален млеконадой. Може да доведе до загуби, включително за икономиката, тъй като при неговото установяване, търговията с животински продукти се ограничава. Заразата се предава чрез ухапване от насекоми, чрез директен контакт между здрави и болни животни, при непряк контакт, както и по въздушно-капков път, обясни д-р Каменов.

Във връзка с така представената обстановка, Областната епизоотична комисия взе решение в Софийска област да бъдат приложени следните мерки за профилактика и контрол на заразен нодуларен дерматит:

I. На основание чл. 128 от ЗВД да се проведат заседания на общинските епизоотични комисии на които да се набележат конкретни мерки за предотвратяване проникването на болестта на територията на съответната община. С копие от протокола от проведеното заседание да се уведоми Областния управител на Софийска област и директора на ОДБХ-София област. Срок: 22.04.2016 г.

ІІ. За минимизиране риска от появата на болестa Заразен нодуларен дерматит сe забранява:

1. Движението на едри преживни животни (ЕПЖ) с изключение на тези, предназначени за незабавно клане до месодобивни предприятия, с цел незабавно клане. Придвижването на предназначените за незабавно клане ЕПЖ да се извършва след писмено уведомление на ОДБХ-София област и получено писмено разрешение от ЦУ на БАБХ. Всички ЕПЖ, предназначени за незабавно клане, да са съпроводени с ветеринарномедицинското свидетелство за движение/придвижване на животни, в което е вписан инсектицидния препарат, с който са обработени животните, дата и час на третирането. Ветеринарномедицинското свидетелство да се издава само от официални ветеринарни лекари след извършен клиничен преглед и термометриране на животните.

2. Провеждането на пазари и изложби на ЕПЖ на територията на Софийска област.

ІII. Да се осъществява стриктен контрол върху движението на ЕПЖ на територията на цялата област.

IV. ОД на МВР-София да засили контрола върху транспортните средства превозващи живи животни. При констатирано нарушение да уведомяват служителите на ОДБХ-София област и да й оказват съдействие.

V. Кметовете и кметските наместници на територията на областта да оказват съдействие при:

1.Извършване напроверки на всички животновъдни обекти в които се отглеждат ЕПЖ на територията на съответните общини.

2. Разпространение на изготвените информационни материали, предоставени от ОДБХ-София област.

3. Определяне на терен за обезвреждане на умрелите животни във всяко населено място, съгласно изискванията на Наредба № 22 от 10.02.2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС.

4. Да се осъществява засилен контрол върху продажбата на хранителни продукти от животински произход на земеделските производители на местните пазари по населени места.

5. Незабавно провеждане на профилактични дезинсекционни и дератизационни мероприятия във водоеми, сметища, зелени площи в населените места.

VІ. Собствениците и управителите на животновъдни обекти за отглеждане на ЕПЖ на територията на Софийска област незабавно да:

1. Въведат и засилят мерките за биосигурност на животновъдните обекти, като недопускат под никакъв предлог незаети лица да посещават фермите и да имат пряк и непряк контакт с отглежданите в тях животни;

2. Извършват периодична дезинфекция и дезинсекция на животновъдните обекти;

3. Замрежват прозорците и поставят завеси на вратите с цел максимално възможно предотвратяване навлизането на насекоми в оборите;

4. Информират обслужващия обекта частнопрактикуващ ветеринарен лекар, както и официалния ветеринарен лекар отговорен за здравеопазването на животните в съответната община при съмнение за заболяване и/или смъртност;

VII. Собствениците и управителите на месодобивните предприятия за клане на ЕПЖ на територията на Софийска област да извършват дезинфекция и дезинсекция на обектите и боксовете за почивка на животните и всички транспортни средства, които напускат обекта.

VIII. Собствениците и управителите на млекопреработвателните предприятия на територията на ОДБХ-София област да извършват дезинфекция и дезинсекция на всички транспортни средства, които напускат територията на предприятието.

ІХ. В ловните стопанства, в които се отглеждат тибетски як да се засилят мерките за биосигурност, спиране на лова и обработка на животните с репеленти, съгласно инструкцията на БАБХ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ