Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[11.04.2016]

ЗАПОВЕД № ОА – 91/СОФИЯ, 28.03.2016 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание чл. 32, ал,1 от Закона за администрацията, чл. 137, ал. 1 и ал. 2 от Закона за горите и Наредба № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, както и с цел осигуряване на пожарна безопасност, прекратяването и гасенето на пожари в горския фонд на територията на Софийска област

НАРЕЖДАМ:

1. Определям пожароопасен сезон за горските територии в Софийска област в периода 01.04.2016 г. до 30.11.2016 г.

2. В този период държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, дирекциите на природните паркове и общинските звена, управляващи горски територии общинска собственост да поддържат повишена бдителност и активност на персонала.

3. С цел недопускане на палежи м защитените територии, както и в земеделските земи и гори на територията на Софийска област, следва да се засили наблюдението и да се осъществява постоянен контрол за предотвратяване изгарянето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви.

4. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства.

5. Ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите да инструктират членовете си за правилата на пожарна безопасност в горските територии преди всяко пребиваване в тях.

6. Кметовете на общини да организират по места денонощна телефонна връзка с органите на пожарна безопасност и защита на населението за своевременно информиране в случай на пожар.

7. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителна агенция по горите самостоятелно или съвместно да осъществяват контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии.

8. Органите на пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителна агенция по горите да спират дейности или експлоатацията на машини и съоръжения в горските територии, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност.

9. В срок от 24 часа след възникването на горски пожар, наличната информация да се въвежда в информационната система на Изпълнителна та Агенция по горите от оторизираните за това служители в ДГС, както и да се информират оперативните дежурни към Областна администрация на Софийска област (тел. 02/986 12 19; 0889 20 44 26).

10. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.

11. Забранявам по време на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии.

12. Изхвърлянето на горими отпадъци да се извършва само на определените за целта места.

13. Директорите на Северозападното държавно предприятие и Югозападното държавно предприятие към МЗХ да сведат настоящата заповед до знанието на Директорите на териториалните поделения - ДГС, намиращи се на територията на Софийска област.

14. Кметовете на общини да сведат настоящата заповед до знанието на общинските звена, управляващи горски територии общинска собственост.

15. Настоящата заповед да се оповести публично на интернет страниците на Областна администрация на Софийска област, Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция по горите - София и общините от Софийска област.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение, до Директорите на Северозападното държавно предприятие и Югозападното държавно предприятие към МЗХ, Директора на РДГ - София, до кметовете на общините в Софийска област и за сведение до Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - София.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам лично.

Росица Иванова

Областен управител на Софийска област

Росица Иванова

Областен управител на Софийска област

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ