Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[30.03.2016]

СЪОБЩЕНИЕ

Изх. № 95.00-108/30.03.2016 г.

До всички заинтересовани

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: докладна вх. №95.00-108/22.03.2016 г. от Цв. Атанасова, гл.специалист АС за попълване на кадастрален план в УПИ Х-364, кв.25 по плана на с. Черньово с триетажна административна сграда - 3МО.

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл.61, ал.3 от АПК съобщава и обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена заповед №319/28.03.2016 г. на кмета на Община Ихтиман за одобряване на Проект за попълване на кадастрален план с триетажна административна сграда - 3МО с площ от 264 кв.м. в УПИ Х-364, кв.25 по плана на с. Черньово.

Проектът и заповед №319/28.03.2016 г.на кмета на Община Ихтиман се намират в Дирекция „Специализирана администрация”, в сградата на техническа служба на Община Ихтиман. Проектите и заповедта можете да разгледате в техническа служба на Община Ихтиман. В 30-дневен срок от обявяването, заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд София област чрез общинската администрация на Община Ихтиман.

/ Решение №II-4 / 25.03.2016 г. на 1 ОЕС/.

30.03.2016 г.

Община Ихтиман

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ