Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[30.03.2016]

СЪОБЩЕНИЕ

Изх. № 95.00-106/30.03.2016 г.

До всички заинтересовани

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: заявление вх. №95.00-106/22.03.2016г.на инж. Тони Кацаров, зам.-кмет на Община Ихтиман за изменение на ПУП-ПР за ПИ 1696, кв.84, гр. Ихтиман - разделяне на имота и образуване на три самостоятелни УПИ.

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл.61, ал.3 от АПК съобщава и обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена заповед №331/28.03.2016 г. на кмета на Община Ихтиман за одобряване на Проект за ПУП-ИПР, за ПИ 1696, в кв.84 по плана на гр. Ихтиман. Образуват се нови УПИ: УПИ I-1696 с площ от 1573.66 кв.м., УПИ II-1696 с площ от 4117.04 кв.м., УПИ III-1696 с площ от 4015.53 кв.м.

Проектът и заповед №331/28.03.2016 г.на кмета на Община Ихтиман се намират в Дирекция „Специализирана администрация”, в сградата на техническа служба на Община Ихтиман. Проектите и заповедта можете да разгледате в техническа служба на Община Ихтиман. В 30-дневен срок от обявяването, заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд София област чрез общинската администрация на Община Ихтиман.

/ Решение №III-5 / 25.03.2016 г. на 1 ОЕС/.

30.03.2016 г.

Община Ихтиман

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ