Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[30.03.2016]

СЪОБЩЕНИЕ

Изх. № 95.00-98/30.03.2016 г.

До всички заинтересовани

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: предложение вх. №95.00-98/14.03.2016 г. на инж. Тони Кацаров, зам.-кмет на Община Ихтиман за кв.3а, УПИ II-2604, отреден за „Парк, детски площадки и кафе” с акт за публична общинска собственост №408/16.05.2003 г. В същия УПИ се намират и метални гаражи, дадени под наем от Община Ихтиман. При обслужването им се нарушава парковото пространство и се унищожават тревни площи. Необходимо е да се допусне изменение на плана, като съществуващите гаражи се отделят от УПИ ІІ-2604, като същите се обособят в отделен имот към улица с о.т.56-60 и да се отредят за паркинг и др. обслужващи дейности.

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл.61, ал.3 от АПК съобщава и обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена заповед №323/28.03.2016 г. на кмета на Община Ихтиман за одобряване на Проект за ПУП-ИПР, за кв.3а, УПИ II-2604 за „Парк, детски площадки и кафе” по плана на гр. Ихтиман. Приема ИПР за кв.3а, УПИ II-2604 „Парк, детски площадки и кафе” по плана на гр. Ихтиман, като се продължава улица тупик по посока на отсечката о.т. 56 - о.т. 60 и се създава нова о.т. 60а на ул. „Трети март”. Образуват се нови квартали 3а и 3б.

В кв. 3а са обособени нови УПИ: УПИ I-2604 с отреждане за „Паркинг и други обслужващи дейности” с площ от 1455.31 кв.м.; УПИ II-2604 отреден за „Парк, спортни, детски площадки и кафе” с площ от 5215,12 кв.м.

В кв. 3б са обособява ново УПИ: УПИ I-135 с площ от 6688.29. кв.м. Актуализира се кадастралния план по приложения проект.

Проектът и заповед №323/28.03.2016 г.на кмета на Община Ихтиман се намират в Дирекция „Специализирана администрация”, в сградата на техническа служба на Община Ихтиман. Проектите и заповедта можете да разгледате в техническа служба на Община Ихтиман. В 30-дневен срок от обявяването, заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд София област чрез общинската администрация на Община Ихтиман.

/ Решение №III-4 / 25.03.2016 г. на 1 ОЕС/.

30.03.2016 г.

Община Ихтиман

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ