Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[18.05.2015]

СЪОБЩЕНИЕ

Протокол по чл. 37и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ

Днес, 18.05.2015 г., от 11:00 ч., във връзка с т.3 на решение № 745 / 24.03.2015 г. на Общински съвет – Ихтиман и в изпълнение на заповед № 527 / 14.05.2015 г. на кмета на община Ихтиман се проведе заседание на комисия, назначена със заповед № 379 / 09.04.2015 г. на кмета на община Ихтиман.

Комисията се събра в пълен състав в заседателната зала на втория етаж в сградата на общината за допълнително разпределяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд въз основа на заявление с вх. № Гр – 453 / 12.05.2015 г. на Мариана Борисова Милчева.

Комисията констатира следното:

1. Подадено е заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ с вх. № ДЛВ026188 / 11.03.2015 г. от Мариана Борисова Милчева с постоянен адрес: : гр. Ихтиман, ул. “Вражебъра” № 2а, с регистриран животновъден обект в землището на гр. Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, с 20бр. говеда над 2-годишна възраст, съгласно приложена справка от ИИС на БАБХ, или общо 20 ЖЕ, без ползвани на правно основание пасища, мери и ливади съгласно приложение № 3 към заявлението.

2. Подадено е заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ с вх. № ДЛВ026189 / 11.03.2015 г. от фирма „Пчелина Агро – М“ ЕООД, представлявана от Мариана Борисова Милчева, с регистриран животновъден обект в землището на гр. Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, с 30бр. говеда над 2-годишна възраст, съгласно приложена справка от ИИС на БАБХ, или общо 30 ЖЕ, без ползвани на правно основание пасища, мери и ливади съгласно приложение № 3 към заявлението. Първоначално заявлението беше оттеглено устно от Борислав Кръстов Милчев – съпруг на управителя на фирмата.

3. С протокол по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ от 24.04.2015 г. на Мариана Борисова Милчева са разпределени пасища, мери и ливади в землището на гр. Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, в размер на 172 дка в допустим слой, а съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право на 400 дка в имоти от I до VII категория или 800 дка в имоти от VIII до X категория.

4. Със заявление с вх. № Гр – 453 / 12.05.2015 г. Мариана Борисова Милчева изрично желае допълнително разпределяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, включително в съседното землище на с. Мирово, ЕКАТТЕ 48369, на собствено име и на името на управляваната от нея фирма „Пчелина Агро – М“ ЕООД, последната с право на 600 дка в имоти от I до VII категория или 1200 дка в имоти от VIII до X категория.

Предвид горното и на основание чл. 37и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ комисията

РЕШИ:

Изменя протокол по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ от 24.04.2015 г. за землището на гр. Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, община Ихтиман, Софийска област, единствено в частта на разпределените пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Мариана Борисова Милчева и допълнително разпределя пасища, мери и ливади, поради недостига на такива в землището на гр. Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, община Ихтиман, Софийска област, както следва:

Ползвател Землище ЕКАТТЕ Имот НТП Категория Площ /дка/

Мариана Борисова Милчева Ихтиман 32901 113002 Пасище с храсти 9 132,888

119001 Пасище с храсти 9 203,037

120001 Пасище с храсти 9 139,320

Мирово 48369 000205 Пасище с храсти 6 47,269

„Пчелина Агро – М“ ЕООД Ихтиман 32901 115016 Пасище, мера 5 19,678

Мирово 48369 012001 Ливада 6 228,343

014012 Ливада 6 51,502

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ