Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[07.05.2015]

СЪОБЩЕНИЕ

Протокол по чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ

ПРОТОКОЛ

по чл. 37и, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/

на комисия, назначена със заповед № 379 / 09.04.2015 г. на кмета на община Ихтиман,

за землището на гр. Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, община Ихтиман, Софийска област

Днес, 07.05.2015 г., от 10:00 ч., във връзка с т.3 на решение № 745 / 24.03.2015 г. на Общински съвет – Ихтиман и в изпълнение на заповед № 492 / 29.04.2015 г. на кмета на община Ихтиман се проведе заседание на комисия, назначена със заповед № 379 / 09.04.2015 г. на кмета на община Ихтиман.

Комисията се събра в пълен състав в заседателната зала на втория етаж в сградата на общината за допълнително разпределяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд предвид недостига на такива в землището на гр. Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, община Ихтиман, Софийска област, въз основа на заявление с вх. № Гр – 371 / 29.04.2015 г. на Йорданка Йорданова Митева.

Комисията констатира следното:

1. Подадено е заявление по образец по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ с вх. № Гр – 19 / 17.03.2015г. от Йорданка Йорданова Митева с постоянен адрес: гр. Ихтиман, ул. “Кочиово” № 42, с регистриран животновъден обект в землището на гр. Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, с 19 бр. говеда над 2-годишна възраст, 10 бр. говеда на възраст от 6 месеца до 2 години, 130 бр. овце и 5 бр. коне, или общо 49,50 ЖЕ, без ползвани на правно основание пасища, мери и ливади;

2. С протокол по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ от 24.04.2015 г. на същата са разпределени пасища, мери и ливади в землището на гр. Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, в размер на 19,903 дка, а съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ има право на 495 дка в имоти от първа до седма категория или 990 дка в имоти от осма до десета категория.

3. Със заявление с вх. № Гр – 371 / 29.04.2015 г. Йорданка Йорданова Митева изрично желае допълнително разпределение в съседните землища по реда на чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ.

Предвид горното и на основание чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ комисията

РЕШИ:

Допълнително разпределя пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, поради недостига на такива в землището на гр. Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, община Ихтиман, Софийска област, както следва:

Ползвател Землище ЕКАТТЕ Имот НТП Кат. Площ /дка/

Йорданка Йорданова Митева Веринско 10690 199657 Пасище, мера 10 42,529

Белица 07960 000200 Пасище, мера 10 60,589

000204 Пасище, мера 10 59,836

215001 Изост. ливада10 51,055

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ