Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[24.04.2015]

СЪОБЩЕНИЕ

Протоколи по чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ

ПРОТОКОЛ

по чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/

на комисия, назначена със заповед № 379 / 09.04.2015 г. на кмета на община Ихтиман,

за землището на гр. Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, община Ихтиман, Софийска област

Днес, 24.04.2015 г., от 10:00 ч., във връзка с т.3 на решение № 745 / 24.03.2015 г. на Общински съвет – Ихтиман и в изпълнение на заповед № 457 / 22.04.2015 г. на кмета на община Ихтиман се проведе заседание на комисия, назначена със заповед № 379 / 09.04.2015 г. на кмета на община Ихтиман.

Комисията се събра в пълен състав в заседателната зала на втория етаж в сградата на общината за определяне и разпределяне на необходимите пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд между правоимащи лица, подали заявления по образец по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, с регистрирани животновъдни обекти в землището на гр. Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, община Ихтиман, Софийска област.

Комисията констатира, че са подадени 3 /три/ заявления по образец, както следва:

1. Заявление с вх. № ДЛВ026188 / 11.03.2015 г. от МАРИАНА БОРИСОВА МИЛЧЕВА с постоянен адрес: гр. Ихтиман, ул. “Вражебъра” № 2а, с регистриран животновъден обект в землището на гр. Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, с 20 бр. говеда над 2-годишна възраст, съгласно приложена справка от ИИС на БАБХ, или общо 20 ЖЕ, без ползвани на правно основание пасища, мери и ливади;

2. Заявление с вх. № Гр – 4 / 13.03.2015 г. от ИРИНА ВЛАСЕВА ХАДЖИПЕТКОВА с постоянен адрес: гр. Ихтиман, ул. “Иван Шишман” № 40, с регистриран животновъден обект в землището на гр. Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, с 150 бр. овце и 15 бр. кози, съгласно приложена справка от ИИС на БАБХ, или общо 24,75 ЖЕ, без ползвани на правно основание пасища, мери и ливади;

3. Заявление с вх. № Гр – 19 / 17.03.2015 г. от ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА МИТЕВА с постоянен адрес: гр. Ихтиман, ул. “Кочиово” № 42, с регистриран животновъден обект в землището на гр. Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, с 19 бр. говеда над 2-годишна възраст, 10 бр. говеда на възраст от 6 месеца до 2 години, 130 бр. овце и 5 бр. коне, или общо 49,50 ЖЕ, без ползвани на правно основание пасища, мери и ливади;

4. Заявление с вх. № Гр – 60 / 20.03.2015 г. от ИВАЙЛО ИВАНОВ НОВАКОВ с постоянен адрес: гр. Ихтиман, ул. “Кочиово” № 3, с регистриран животновъден обект в землището на гр. Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, с 12 бр. говеда над 2-годишна възраст, съгласно приложена справка от ИИС на БАБХ, или общо 12 ЖЕ, без ползвани на правно основание пасища, мери и ливади.

Комисията разгледа депозираните заявления и приложените документи и на основание чл. 37и, ал. 4 и сл. от ЗСПЗЗ

РЕШИ:

Разпределя необходимите пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд между правоимащи лица, подали заявления по образец по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, с регистрирани животновъдни обекти в землището на гр. Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, община Ихтиман, Софийска област, както следва:

Ползвател Землище ЕКАТТЕ Имот НТП Кат. Площ /дка/

Мариана Борисова Милчева Ихтиман 32901 113002 Пасище с храсти 9 40,000

119001 Пасище с храсти 9 72,000

120001 Пасище с храсти 9 60,000

Ирина Власева Хаджипеткова Ихтиман 32901 001040 Пасище с храсти 5 12,224

002002 Пасище с храсти 5 26,820

002003 Пасище с храсти 5 24,935

Йорданка Йорданова Митева Ихтиман 32901 026015 Пасище с храсти 5 19,903

Ивайло Иванов Новаков Ихтиман 32901 002011 Пасище с храсти 5 11,548

003004 Пасище с храсти 5 20,433

ПРОТОКОЛ

по чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/

на комисия, назначена със заповед № 379 / 09.04.2015 г. на кмета на община Ихтиман,

за землището на с. Стамболово, ЕКАТТЕ 04830, община Ихтиман, Софийска област

Днес, 24.04.2015 г., от 11:00 ч., във връзка с т.3 на решение № 745 / 24.03.2015 г. на Общински съвет – Ихтиман и в изпълнение на заповед № 457 / 22.04.2015 г. на кмета на община Ихтиман се проведе заседание на комисия, назначена със заповед № 379 / 09.04.2015 г. на кмета на община Ихтиман.

Комисията се събра в пълен състав в заседателната зала на втория етаж в сградата на общината за определяне и разпределяне на необходимите пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд между правоимащи лица, подали заявления по образец по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, с регистрирани животновъдни обекти в землището на с. Стамболово, ЕКАТТЕ 04830, община Ихтиман, Софийска област.

Комисията констатира, че е подадено 1 /едно/ заявление по образец, както следва:

1. Заявление с вх. № Гр – 257 / 16.04.2015 г. от ИВАН ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ с постоянен адрес: с. Стамболово, общ. Ихтиман, с регистриран животновъден обект в землището на с. Стамболово, ЕКАТТЕ 04830, с 9 бр. говеда над 2-годишна възраст, или общо 9 ЖЕ, и ползвани на правно основание 136,263 дка пасища, мери и ливади.

Комисията разгледа депозираното заявление и приложените документи и на основание чл. 37и, ал. 4 и сл. от ЗСПЗЗ

РЕШИ:

Не разпределя пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд между правоимащи лица, подали заявления по образец по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, с регистрирани животновъдни обекти в землището на с. Стамболово, ЕКАТТЕ 04830, община Ихтиман, Софийска област, поради това, че единственият заявител ИВАН ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ ползва на правно основание повече площи, представляващи пасища, мери и ливади, от определения в чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ минимум.

ПРОТОКОЛ

по чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/

на комисия, назначена със заповед № 379 / 09.04.2015 г. на кмета на община Ихтиман,

за землището на с. Мухово, ЕКАТТЕ 49450, община Ихтиман, Софийска област

Днес, 24.04.2015 г., от 11:30 ч., във връзка с т.3 на решение № 745 / 24.03.2015 г. на Общински съвет – Ихтиман и в изпълнение на заповед № 457 / 22.04.2015 г. на кмета на община Ихтиман се проведе заседание на комисия, назначена със заповед № 379 / 09.04.2015 г. на кмета на община Ихтиман.

Комисията се събра в пълен състав в заседателната зала на втория етаж в сградата на общината за определяне и разпределяне на необходимите пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд между правоимащи лица, подали заявления по образец по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, с регистрирани животновъдни обекти в землището на с. Мухово, ЕКАТТЕ 49450, община Ихтиман, Софийска област.

Комисията констатира, че е подадено 1 /едно/ заявление по образец, както следва:

1. Заявление с вх. № Гр – 288 / 20.04.2015 г. от ДИМИТЪР СТОЯНОВ ТЕРЗИЙСКИ с постоянен адрес: гр. Костенец, ул. “Цариградско шосе” № 70, с регистриран животновъден обект в землището на с. Мухово, ЕКАТТЕ 49450, с 96 бр. овце и 5 бр. кози, съгласно приложена справка от ИИС на БАБХ, или общо 15,15 ЖЕ, и ползвани на правно основание 10,806 дка пасища, мери и ливади.

Комисията разгледа депозираното заявление и приложените документи и на основание чл. 37и, ал. 4 и сл. от ЗСПЗЗ

РЕШИ:

Разпределя необходимите пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд между правоимащи лица, подали заявления по образец по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, с регистрирани животновъдни обекти в землището на с. Мухово, ЕКАТТЕ 49450, община Ихтиман, Софийска област, както следва:

Ползвател Землище ЕКАТТЕ Имот НТП Кат. Площ /дка/

Димитър Стоянов Терзийски Мухово 49450 433009 Пасище, мера 10 58,893

438004 Пасище, мера 10 42,278

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ