Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[18.03.2016]

ОБЯВА

за подбор на служители на длъжност Социален работник, Рехабилитатор, Физиотерапевт и Шофьор в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“

Настоящата обява се публикува, в изпълнение на Методика за подбор на кандидатите за работа в център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по проект „Община Ихтиман с грижа и подкрепа за независим живот”, договор BG05M9ОP001- 2.002-0195-С001, утвърдена от Кмета на Община Ихтиман.

Във връзка с изпълнението на Договор № BG05M9OP001-2.002-0195-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси„ 2014-2020. , „Община Ихтиман с грижа и подкрепа за независим живот”

О Б Я В Я В А:

Подбор на персонал на длъжност Социален работник, Рехабилитатор, Физиотерапевт и Шофьор в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“

КАНДИДАТСТВАНЕ

Заявления за кандидатстване за длъжностите Социален работник, Рехабилитатор, Физиотерапевт и Шофьор в Центъра, ще се приемат от 21.03.2016 г. до 01.04.2016 г.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ:

С одобреният кандидат за заемане на длъжността Социален работник се сключва трудов договор на 8 /осем/ часа, а с останалите одобрени кандидати за заемане на длъжностите Рехабилитатор, Физиотерапевт и Шофьор по часов трудов договор с продължителност 18 месеца от дата на сключване на договора, но не по-късно от 18.12.2017г.

Възнагражденията по трудовия договор се осигуряват по Проект „Община Ихтиман с грижа и подкрепа за независим живот”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ.

Очаквана начална дата на стартиране предоставянето на услугите – 18.06.2016 г.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

За да бъдат допустими за работа в центъра, кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания:

1. да имат навършени 18 години;

2. да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на услугите на центъра;

3. да имат завършено висше образование.

4. няма условията за стаж по специалността, стажа и опита се счита за предимство.

5. допълнителна квалификация и опит са предимство

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Желаещите кандидати подават пред Община Ихтиман следните документи:

Заявление /по образец/;

Автобиография;

Документ за самоличност /за справка/;

Копие на диплома за завършено образование;

Актуално свидетелство за съдимост

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се получат:

• в административната сградата на Община Ихтиман, деловодство;

Повече информация може да получите всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в стая №10 в Община Ихтиман или на тел. за информация 0724 82381 вътр.110 / ръководител проект Даниел Кацаров и координатор Цветелина Николова - Хаджийска.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ